Giới thiệu

Ngày đăng : Thứ ba - 14/01/2020 15:44 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lịch sử phát triển 

Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là thư viện có không gian cổ kính tọa lạc tại trung tâm của Thủ đô Hà Nội và có nguồn dữ liệu KH&CN hiện đại lớn nhất Việt Nam, phục vụ cho mọi đối tượng người dùng tin KH&CN trên cả nước.

Thư viện khoa học và công nghệ tiền thân là thư viện của Học viện Viễn Đông Bác cổ thành lập tháng 1 năm 1901. Năm 1958, khi Uỷ ban Khoa học Nhà nước ra đời, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định lấy cơ sở thư viện của Học viện Viễn Đông Bác cổ ở Hà Nội tổ chức thành Thư viện Khoa học Trung ương vào ngày 6 tháng 2 năm 1960. Năm 1968, Thư viện Khoa học Trung ương được tách thành hai thư viện là Thư viện Khoa học Kỹ thuật Trung ương trực thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước và Thư viện Khoa học Xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội.

Từ tháng 9 năm 1990, Thư viện Khoa học Kỹ thuật Trung ương cùng với Viện Thông tin Khoa học Kỹ thuật Trung ương hợp nhất thành Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia (nay là Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia).

Từ năm 2011 đến nay, Thư viện có tên chính thức là Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia. Tên giao dịch tiếng Anh là National Library of Science and Technology. Tên viết tắt là NALIST. Thư viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác thư viện về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xuất bản tạp chí Thông tin và Tư liệu.

Thư viện khoa học và quốc gia đã xây dựng được nguồn tin khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam, bao quát hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ quan trọng, phục vụ phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Do những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Thư viện đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cơ cấu tổ chức

- Phòng Phát triển nguồn tin

- Phòng Đọc Tổng hợp

- Phòng Công tác bạn đọc

- Phòng Tra cứu tài liệu điện tử

- Tạp chí Thông tin và Tư liệu

Các bài viết khác :