Điều tra thống kê KH&CN

Ngày đăng : Thứ ba - 30/05/2023 15:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Hệ thống điều tra thống kê khoa học và công nghệ trực tuyến: http://dieutra.vista.gov.vn/  (hiện nay mới áp dụng cho 02 cuộc điều tra thống kê quốc gia gồm: Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra tiềm lực của các tổ chức khoa học và công nghệ)

 

 ĐIỀU TRA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2023

1. Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023 được thực hiện theo Quyết định số 665/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023.

3. Mẫu phiếu Điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023 (.doc; .pdf).

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.


ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

1. Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023 được thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023 (Kèm theo Quyết định số 666/QĐ-BKHCN).

3. Mẫu phiếu điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023 (.doc ; .pdf).

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.


ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2022

1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN).

3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (file word).

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

5. Hướng dẫn điều tra NC&PT trực tuyến. (bản rút gọn)

6. Hướng dẫn điều tra NC&PT 2022 (file tập huấn).


 ĐIỀU TRA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2022

1. Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 976/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Phương án điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022.

3. Mẫu phiếu điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra

 


ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2020

1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020: Mẫu phiếu điều tra NC&PT.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

5. Tài liệu điều tra NC&PT năm 2020 bản đầy đủ.


ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

1. Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

3. Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020: Mẫu phiếu điều tra HNQT.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

5. Tài liệu điều tra HNQT năm 2020 bản đầy đủ.

6. Slide tập huấn.


 

ĐIỀU TRA TIỀM LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2019
Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tài liệu hướng dẫn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019

Tài liệu bài giảng điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019

 

ĐIỀU TRA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2019

1. Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 647/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Phương án điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2019: pdf.

3. Mẫu phiếu điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2019: pdfword.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra


ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2018

1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phương án.

2. Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018:

a) Phiếu 01/NCPT-VNC/2018 (pdfword): Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài)

b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2018 (pdf; word): Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);

c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2018 (pdfword): Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…);

d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2018 (pdfword): Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương).

  1. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.
  2. Tỉnh/TPBộ/ngành.

ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018

1. Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu Phiếu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018.

3. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

4. Hướng dẫn lập Danh sách đối tượng điều tra 2018.ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2016

             Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
              a)  Phiếu 01/NCPT-VNC/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài);
           
  b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);
             c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…);
             d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương);

 


ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

             Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KH&CN CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2014

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

             Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 

 

 ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013


             Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ


ĐIỀU TRA THỬ NGHIỆM TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


 
ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2012

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ