Ngành công nghiệp thông minh (Cập nhật đến ngày 29/7/2022)

Sản xuất thông minh, nhà máy kỹ thuật số hay nhà máy thông minh là những thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất những năm gần đây. Những cụm từ này đều ngụ ý chỉ việc phát triển các nhà máy hay doanh nghiệp sản xuất thông qua ứng dụng công nghệ, để vận hành và hoạt động một cách thông minh hơn.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciendirect

1. Role of smart manufacturing in industry 4.0
Materials Today: Proceedings 18 April 2022 Volume 63 (Cover date: 2022) Pages 475-478
Janhavi Namjoshi, Manish Rawat
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532201971X/pdfft?md5=d98ae7b8add43f226f65bda1c24a8db7&pid=1-s2.0-S221478532201971X-main.pdf

2. Link4Smart: A New Framework for Smart Manufacturing Linking Industry 4.0 Relevant Technologies
Procedia CIRP 26 May 2022 Volume 107 (Cover date: 2022) Pages 1594-1599
M. R. Valero, S. T. Newman, A. Nassehi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122004802/pdfft?md5=71016fb7d4cc75a7162e0d6f6578507c&pid=1-s2.0-S2212827122004802-main.pdf

3. New perspectives and results for Smart Operators in industry 4.0: A human-centered approach
Computers & Industrial Engineering 24 November 2021 Volume 163 (Cover date: January 2022) Article 107824
Francesco Longo, Letizia Nicoletti, Antonio Padovano
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835221007282/pdfft?md5=307b7c265f98701e42eb0f4c75a65e87&pid=1-s2.0-S0360835221007282-main.pdf

4. Smart Working in Industry 4.0: How digital technologies enhance manufacturing workers' activities
Computers & Industrial Engineering 12 November 2021 Volume 163 (Cover date: January 2022) Article 107804
Jéssica de Assis Dornelles, Néstor F. Ayala, Alejandro G. Frank
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835221007087/pdfft?md5=c89c0231b47eeb13c18e9077502914f0&pid=1-s2.0-S0360835221007087-main.pdf

5. The impact of smart materials, digital twins (DTs) and Internet of things (IoT) in an industry 4.0 integrated automation industry
Materials Today: Proceedings 10 February 2022 Volume 62, Part 1 (Cover date: 2022) Pages 18-25
Ahmad Majid Qazi, Syed Hasan Mahmood, Kanu Gopal
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532200462X/pdfft?md5=45a3c8bf8504c59a8e0f3110ac049cf4&pid=1-s2.0-S221478532200462X-main.pdf

6. Integration of IoT based routing process for food supply chain management in sustainable smart cities
Sustainable Cities and Society 26 October 2021 Volume 76 (Cover date: January 2022) Article 103448
Senthil Murugan Nagarajan, Ganesh Gopal Deverajan, V. Muthukumaran
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670721007216/pdfft?md5=a828154b03f7785e966cacfee986d3cc&pid=1-s2.0-S2210670721007216-main.pdf

7. Future competence at shopfloor in the era of Industry 4.0 - A case study in Norwegian industry
Procedia CIRP 26 May 2022 Volume 107 (Cover date: 2022) Pages 961-965
Eirin Lodgaard, Hans Torvatn, Johanne Sørumsbrenden
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122003766/pdfft?md5=a7b097d188b2068577e7f8daa2a94f79&pid=1-s2.0-S2212827122003766-main.pdf

Các công bố về Thành phố thông minh trước thời gian trên:

Cập nhật các công bố về Thành phố thông minh từ ngày 01/7 đến ngày 08/7/2022

https://www.vista.gov.vn/news/khoa-hoc-doi-song/he-thong-nha-o-thong-minh-trong-thanh-pho-thong-minh-cap-nhat-den-ngay-7-7-2022-5213.html

Cập nhật các công bố về Thành phố thông minh từ ngày 09/7 đến ngày 15/7/2022

https://vista.gov.vn/news/khoa-hoc-doi-song/den-chieu-sang-thong-minh-o-do-thi-thong-minh-cap-nhat-tu-ngay-9-7-den-ngay-15-7-2022-5240.html

Cập nhật các công bố về Thành phố thông minh từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2022

https://vista.gov.vn/news/khoa-hoc-doi-song/toa-nha-thong-minh-trong-do-thi-thong-minh-cap-nhat-den-ngay-22-7-2022-5263.html

Theo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 28/7/2022