Blockchain - một công nghệ mới nổi trong lĩnh vực tài chính

Khi thế giới trở nên kết nối hơn, thì ngày càng có nhiều cơ hội cho các công ty và cá nhân tương tác và giao dịch xuyên biên giới, xuyên múi giờ và qua nhiều kênh khác nhau. Để đảm bảo các giao dịch này được vận hành trơn tru, việc quản lý chủ động - đặc biệt nhằm hạ thấp chi phí, giảm rủi ro và loại bỏ sự thiếu hiệu quả - là rất cần thiết. Công nghệ Blockchain (công nghệ chuỗi khối), giúp đơn giản hóa các giao dịch và đảm bảo tương tác hiệu quả, an toàn với nhiều bên độc lập trên toàn cầu mà không cần đến bên trung gian thứ ba.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống. 

IEEE

1. A Lightweight and Attack-Proof Bidirectional Blockchain Paradigm for Internet of Things
Chenhao Xu;Youyang Qu;Tom H. Luan;Peter W. Eklund;Yong Xiang;Longxiang Gao
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 6 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9509292

2. A Blockchain Based User Subscription Data Management and Access Control Scheme in Mobile Communication Networks
Kaiping Xue;Xinyi Luo;Hangyu Tian;Jianan Hong;David S.L. Wei;Jian Li
IEEE Transactions on Vehicular Technology
Year: 2022 | Volume: 71, Issue: 3 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9663019

3. Detecting Ethereum Ponzi Schemes Based on Improved LightGBM Algorithm
Yanmei Zhang;Wenqiang Yu;Ziyu Li;Salman Raza;Huaihu Cao
IEEE Transactions on Computational Social Systems
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 2 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9479748

4. Structuring Special Purpose Vehicles for Financing Renewable Generators on a Blockchain Marketplace
Olakunle Alao;Paul Cuffe
IEEE Transactions on Industry Applications
Year: 2022 | Volume: 58, Issue: 2 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9650565

5. Current Trends in Blockchain Implementations on the Paradigm of Public Key Infrastructure: A Survey
Daniel Maldonado-Ruiz;Jenny Torres;Nour El Madhoun;Mohamad Badra
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9687536

6. Systematic Review of Security Vulnerabilities in Ethereum Blockchain Smart Contract
Satpal Singh Kushwaha;Sandeep Joshi;Dilbag Singh;Manjit Kaur;Heung-No Lee
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9667515

7. Blockchain-Based Reliable and Privacy-Aware Crowdsourcing With Truth and Fairness Assurance
Haiqin Wu;Boris Düdder;Liangmin Wang;Shipu Sun;Guoliang Xue
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9490332

8. A Literature Review on Blockchain Technology: Risk in Supply Chain Management
Raja Zuraidah Rasi;Umol Syamsyul Bin Rakiman;Raja Zahilah Raja Mohd. Radzi;Nor Ratna Masrom;Veera Pandiyan Kaliani Sundram
IEEE Engineering Management Review
Year: 2022 | Volume: 50, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9645183

9. ChainSensing: A Novel Mobile Crowdsensing Framework With Blockchain
Xi Tao;Abdelhakim Senhaji Hafid
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 4 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9474463

10. Securing Digital Ledger Technologies-Enabled IoT Devices: Taxonomy, Challenges, and Solutions
Anastasios N. Bikos;Sathish A. P. Kumar
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9761252

11. A Study on Characteristics and Identification of Smart Ponzi Schemes
Lingling Song;Xiaohan Kong
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9784909

12. Permissionless and Permissioned, Technology-Focused and Business Needs-Driven: Understanding the Hybrid Opportunity in Blockchain Through a Case Study of Insolar
Henry M. Kim;Hjalmar Turesson;Marek Laskowski;Amir Fard Bahreini
IEEE Transactions on Engineering Management
Year: 2022 | Volume: 69, Issue: 3 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9137695

13. Mapping the Knowledge on Blockchain Technology in the Field of Business and Management: A Bibliometric Analysis
Jinglan Yang;Chaoqun Ma;Dengjia Li;Jianghuai Liu
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9786730

14. BlockTrail: A Service for Secure and Transparent Blockchain-Driven Audit Trails
Ashar Ahmad;Muhammad Saad;Mohammed Al Ghamdi;DaeHun Nyang;David Mohaisen
IEEE Systems Journal
Year: 2022 | Volume: 16, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9528166

15. A Systematic Review of Blockchain Applications
Farhana Akter Sunny;Petr Hajek;Michal Munk;Mohammad Zoynul Abedin;Md. Shahriare Satu;Md. Iftekharul Alam Efat;Md. Jahidul Islam
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9786734

16. A Secure E-Coupon Service Based on Blockchain Systems
Jongbeen Han;Yongseok Son;Hyeonsang Eom
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9717237

17. Blockchain Enabled Credibility Applications: Extant Issues, Frameworks and Cases
Qiqi Luo;Ruizhi Liao;Jiawei Li;Xinyu Ye;Shanquan Chen
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9709294

18. FogChain: A Blockchain-Based Peer-to-Peer Solar Power Trading System Powered by Fog AI
Guanyu Gao;Chengru Song;T. G. Thusitha Asela Bandara;Meng Shen;Fan Yang;Wolf Posdorfer;Dacheng Tao;Yonggang Wen
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 7 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9525444

19. Function Virtualization Can Play a Great Role in Blockchain Consensus
Jun Wang;Jiang Zhu;Minghui Zhang;Iqbal Alam;Sujit Biswas
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9777983

20. A Survey on Blockchain-Based Telecommunication Services Marketplaces
Roman-Valentyn Tkachuk;Dragos Ilie;Kurt Tutschku;Remi Robert
IEEE Transactions on Network and Service Management
Year: 2022 | Volume: 19, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9592675

21. Stimulative Coordination Models for Cooperative and Competitive Enterprise Alliances Based on Token Economy
Ziwei Wang;Xiaolei Zhong
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9761929

22. Blockchain-Cloud Transparent Data Marketing: Consortium Management and Fairness
Dongxiao Liu;Cheng Huang;Jianbing Ni;Xiaodong Lin;Xuemin Sherman Shen
IEEE Transactions on Computers
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9712447

Sciencedirect

23. Improving the Financial Security of National Health Insurance using Cloud-Based Blockchain Technology Application
International Journal of Information Management Data Insights April 2022 Volume 2, Issue 1 Article 100081
Anokye Acheampong Amponsah Adebayo Felix Adekoya Benjamin Asubam Weyori
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667096822000246/pdfft?md5=fe379e0a504922428596799a8969cae9&pid=1-s2.0-S2667096822000246-main.pdf

24. Performance evaluation of permissioned blockchains for financial applications: The ConsenSys Quorum case study
Blockchain: Research and Applications 21 August 2021 Volume 3, Issue 1 (Cover date: March 2022) Article 100026
Marco Mazzoni Antonio Corradi Vincenzo Di Nicola
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209672092100021X/pdfft?md5=22aae9171aef52a70241dffe476549ef&pid=1-s2.0-S209672092100021X-main.pdf

25. Beyond the blockchain announcement: Signaling credibility and market reaction
International Review of Financial Analysis 14 May 2022 Volume 82 (Cover date: July 2022) Article 102209
Ka-Hin Chen Tze Leung Lai Chuanjie Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521922001703/pdfft?md5=343e3c4e8f0cdd89e106cbc323e67e73&pid=1-s2.0-S1057521922001703-main.pdf

26. Could we rely on credit swap hedging as a substitute for insurer blockchain technology involvement?
International Review of Economics & Finance 25 February 2022 Volume 80 (Cover date: July 2022) Pages 266-281
Jyh-Horng Lin Xuelian Li Panpan Lin
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056022000430/pdfft?md5=110465718662b631b6425a6484c7b0e2&pid=1-s2.0-S1059056022000430-main.pdf

27. Adopting blockchain technology to block less sustainable products’ entry in global trade
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 27 April 2022 Volume 161 (Cover date: May 2022) Article 102695
Yifan Cao Bin Shen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554522000874/pdfft?md5=6d627f5109608562946744eee7a011d6&pid=1-s2.0-S1366554522000874-main.pdf

28. An analysis on the role of blockchain-based platforms in agricultural supply chains
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 25 May 2022 Volume 163 (Cover date: July 2022) Article 102731
Yu Cao Chaoqun Yi Shouyang Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554522001223/pdfft?md5=c2e75a0756d32245e559a63acc4b6ddf&pid=1-s2.0-S1366554522001223-main.pdf

29. Blockchain: An emerging novel technology to upgrade the current fresh fruit supply chain
Trends in Food Science & Technology 1 April 2022 Volume 124 (Cover date: June 2022) Pages 1-12
Yiqin Zhang Luyao Chen Weibo Jiang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224422001212/pdfft?md5=8e9f114d7292697e87cea97669ca3991&pid=1-s2.0-S0924224422001212-main.pdf

30. Institutional entrepreneurial orientation: Beyond setting the rules of the game for blockchain technology
Technological Forecasting and Social Change 17 May 2022 Volume 180 (Cover date: July 2022) Article 121734
Birton Cowden Jintong Tang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522002608/pdfft?md5=fc1998f0b016468edcc62cc3915b5478&pid=1-s2.0-S0040162522002608-main.pdf

31. A survey on blockchain technology and its security
Blockchain: Research and Applications 24 February 2022 Volume 3, Issue 2 (Cover date: June 2022) Article 100067
Huaqun Guo Xingjie Yu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720922000070/pdfft?md5=6b4065694f43c98c29e650df91987627&pid=1-s2.0-S2096720922000070-main.pdf

32. Block by block: A blockchain-based peer-to-peer business transaction for international trade
Technological Forecasting and Social Change 26 April 2022 Volume 180 (Cover date: July 2022) Article 121714
Reza Toorajipour Pejvak Oghazi Rana Mostaghel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522002402/pdfft?md5=94d295b6acdda9569327fa591493dc57&pid=1-s2.0-S0040162522002402-main.pdf

33. Blockchain-supported business model design, supply chain resilience, and firm performance
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 2 June 2022 Volume 163 (Cover date: July 2022) Article 102773
Guo Li Jing Xue Dmitry Ivanov
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554522001648/pdfft?md5=380096ae0e33352558f6c0c100e76108&pid=1-s2.0-S1366554522001648-main.pdf

34. Blockchain application and collaborative innovation in the manufacturing industry: Based on the perspective of social trust
Technological Forecasting and Social Change 1 February 2022 Volume 177 (Cover date: April 2022) Article 121540
Yinglin Wan Yuchen Gao Yimei Hu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522000725/pdfft?md5=ea41461b6cc30d073ea484bc59af78bc&pid=1-s2.0-S0040162522000725-main.pdf

35. Blockchain technology in the supply chain: An integrated theoretical perspective of organizational adoption
International Journal of Production Economics 18 February 2022 Volume 247 (Cover date: May 2022) Article 108458
Maher A. N. Agi Ashish Kumar Jha
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527322000512/pdfft?md5=6a6b4df8f6a51edc1204c28489353dd3&pid=1-s2.0-S0925527322000512-main.pdf

36. Blockchain implementation for circular supply chain management: Evaluating critical success factors
Industrial Marketing Management 20 February 2022 Volume 102 (Cover date: April 2022) Pages 451-464
Lufei Huang Lu Zhen Xing Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122000335/pdfft?md5=dd4b7842201680e5a1913dd2b46b9ebd&pid=1-s2.0-S0019850122000335-main.pdf

37. A taxonomy study on securing Blockchain-based Industrial applications: An overview, application perspectives, requirements, attacks, countermeasures, and open issues
Journal of Industrial Information Integration 1 January 2022 Volume 26 (Cover date: March 2022) Article 100312
Khizar Hameed Mutaz Barika Byeong Kang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X21001060/pdfft?md5=632b197acae109649f6ade8f1855abf5&pid=1-s2.0-S2452414X21001060-main.pdf

38. Automating governance: Blockchain delivered governance for business networks
Industrial Marketing Management 26 January 2022 Volume 102 (Cover date: April 2022) Pages 177-189
David Petersen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122000177/pdfft?md5=a8811bdba92d75e07052ede51878def5&pid=1-s2.0-S0019850122000177-main.pdf

39. Hermes: Fault-tolerant middleware for blockchain interoperability
Future Generation Computer Systems 8 December 2021 Volume 129 (Cover date: April 2022) Pages 236-251
Rafael Belchior André Vasconcelos Thomas Hardjono
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X21004337/pdfft?md5=958f9d78d63e3466faeef91b151ff064&pid=1-s2.0-S0167739X21004337-main.pdf

40. Blockchain for IoT access control: Recent trends and future research directions
Journal of Network and Computer Applications 6 April 2022 Volume 203 (Cover date: July 2022) Article 103371
Shantanu Pal Ali Dorri Raja Jurdak
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522000352/pdfft?md5=454cb80433a708f745003c43bc16fba0&pid=1-s2.0-S1084804522000352-main.pdf

41. Influence of blockchain technology in SME internationalization: Evidence from high-tech SMEs in India
Technovation 26 March 2022 Volume 115 (Cover date: July 2022) Article 102518
Sandip Rakshit Nazrul Islam Tripti Paul
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497222000657/pdfft?md5=13a93f1a355806afc6f0013999d35ff3&pid=1-s2.0-S0166497222000657-main.pdf

42. The digital asset value and currency supervision under deep learning and blockchain technology
Journal of Computational and Applied Mathematics 19 January 2022 Volume 407 (Cover date: June 2022) Article 114061
Huiling Fan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037704272100621X/pdfft?md5=a21579b20406686af535dfd28335ad8f&pid=1-s2.0-S037704272100621X-main.pdf

43. Permissioned blockchain for business process visibility: A case of expenditure cycle
Procedia Computer Science 13 January 2022 Volume 197 (Cover date: 2022) Pages 336-343
Hamzah Ritchi Ary Bandana Adhi Alfian
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921023723/pdfft?md5=69d5f32e436d2b10f53a088d38580116&pid=1-s2.0-S1877050921023723-main.pdf

Springer

44. The transparency challenge of blockchain in organizations
Johannes Sedlmeir, Jonathan Lautenschlager, Gilbert Fridgen & Nils Urbach
Electronic Markets (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12525-022-00536-0.pdf

45. Blockchain for sustainable supply chain management: trends and ways forward
Saumyaranjan Sahoo, Satish Kumar, Uthayasankar Sivarajah, Weng Marc Lim, J. Christopher Westland & Ashwani Kumar
Electronic Commerce Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10660-022-09569-1.pdf

46. A survey on Blockchain mechanisms (BCM) based on internet of things (IoT) applications
C. Sathish & C. Yesubai Rubavathi
Multimedia Tools and Applications (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11042-022-12784-5.pdf

47. Blockchain’s role in e-commerce sellers’ decision-making on information disclosure under competition
Yuguang Song, Jia Liu, Wen Zhang & Jian Li
Annals of Operations Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10479-021-04276-w.pdf

48. Blockchain and supply chain finance: a critical literature review at the intersection of operations, finance and law
Ilias Ioannou & Guven Demirel
Journal of Banking and Financial Technology volume 6, pages 83–107 (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42786-022-00040-1.pdf

49. Evaluating and forecasting the risks of small to medium-sized enterprises in the supply chain finance market using blockchain technology and deep learning model
Chenlu Dang, Fan Wang, Zimo Yang, Hongxia Zhang & Yufeng Qian
Operations Management Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12063-021-00252-6.pdf

50. The use of ethereum blockchain using internet of things technology in information and fund management of financial poverty alleviation system
Xiaojun Zhang
International Journal of System Assurance Engineering and Management (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13198-022-01644-y.pdf

51. Cybersecurity, Data Privacy and Blockchain: A Review
Vinden Wylde, Nisha Rawindaran, John Lawrence, Rushil Balasubramanian, Edmond Prakash, Ambikesh Jayal, Imtiaz Khan, Chaminda Hewage & Jon Platts
SN Computer Science volume 3, Article number: 127 (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42979-022-01020-4.pdf

52. Applications of Blockchain in Industry 4.0: a Review
Yong Chen, Yang Lu, Larisa Bulysheva & Mikhail Yu. Kataev
Information Systems Frontiers (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10796-022-10248-7.pdf

53. Applying blockchain technology in the corporate bond model for default risk assessment under the marketization principle
Na Ta & Bo Gao
Operations Management Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12063-022-00294-4.pdf

54. Prioritizing requirements for implementing blockchain technology in construction supply chain based on circular economy: Fuzzy Ordinal Priority Approach
M. Sadeghi, A. Mahmoudi, X. Deng & X. Luo
International Journal of Environmental Science and Technology (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13762-022-04298-2.pdf

55. BACS: blockchain and AutoML-based technology for efficient credit scoring classification
Fan Yang, Yanan Qiao, Yong Qi, Junge Bo & Xiao Wang
Annals of Operations Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10479-022-04531-8.pdf

56. The Mediating Effect of Corporate Governance on the Relationship Between Blockchain Technology and Investment Efficiency
Ferdaws Ezzi, Maher Abida & Anis Jarboui
Journal of the Knowledge Economy (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13132-022-00892-4.pdf

57. On the adoption of blockchain for business process monitoring
Claudio Di Ciccio, Giovanni Meroni & Pierluigi Plebani
Software and Systems Modeling volume 21, pages 915–937 (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10270-021-00959-x.pdf

58. The influencing factors of carbon trading companies applying blockchain technology: evidence from eight carbon trading pilots in China
Tangyang Jiang, Juncai Song & Yang Yu
Environmental Science and Pollution Research volume 29, pages 28624–28636 (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-021-18425-y.pdf

59. Achieving economic sustainability: operations research for risk analysis and optimization problems in the blockchain era
Tsan-Ming Choi
Annals of Operations Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10479-021-04394-5.pdf

60. Exploring the Relationship Between Blockchain Technology and Corporate Social Responsibility Performance: Empirical Evidence from European Firms
Ferdaws Ezzi, Anis Jarboui & Khaireddine Mouakhar
Journal of the Knowledge Economy (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13132-022-00946-7.pdf

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 15/7/2022