Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà) sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ chất lượng cao tại các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn

Để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho các trang trại từ việc thu hồi và thương mại hóa các sản phẩm phân bón từ chất thải chăn nuôi, từ năm 2015 đến năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam do TS. Lê Vũ Quân làm chủ nhiệm, đã nghiên cứu áp dụng các công nghệ tách chất thải rắn, chất thải lỏng từ chất thải chăn nuôi để sản xuất các loại phân bón hữu cơ chất lượng cao trong khuôn khổ đề tài “Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà) sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ chất lượng cao tại các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn”.

Sau một thời gian nghiên cứu, các tác giả đã thu được những kết quả nổi bật sau:

- Đã xây dựng được 2 mô hình tại 1 trang trại chăn nuôi lợn và 1 trang trại chăn nuôi gà ứng dụng quy trình và hệ thống thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ chất lượng cao, năng suất đạt được trên 1 tấn sản phẩm/ngày.

- Đã sản xuất được 500 tấn phân hữu cơ chất lượng cao

- Đã xây dựng được 3 mô hình ứng dụng phân hữu cơ chất lượng cao cho lúa (tại Lương Tài, Bắc Ninh) và rau (tại Gia Lâm, Hà Nội) quy mô 5ha/1 mô hình/vụ. Đối với cây rau khi sử dụng phân bón hữu cơ, hiệu quả kinh tế thể hiện qua năng suất đạt 21,5 tấn/han cao hơn 6,4 tấn/ha so với sử dụng phân bón vô cơ thông thường đạt 15,1 tấn/ha. Lợi nhuận đạt 93.244.000 đồng/ha, cao hơn 40.090.000 đồng/ha so với sử dụng phân bón vô cơ thông thường đạt 53.154.000 đồng/ha và hiệu quả xã hội thể hiện qua một ngày công lao động của hộ sản xuất rau sử dụng phân hữu cơ đạt 813.000 đồng/ngày công, cao hơn 410.000 đồng/ngày công so với sử dụng phân bón vo cơ thông thường chỉ đạt 403.000 đồng/ngày công. Mô hình lúa khi sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất lúa cho năng suất 51,9 tạ/ha, cao hơn 5 tạ/ha so với sử dụng nnphaan bón vô cơ thông thường; lợi nhuận thu được trên 1 ha sử dụng phân hữu cơ là 13.773.000 đồng/ha, trong khi sử dụng phân bón vô cơ thông thường chỉ đạt 10.590.000 đồng/ha, chênh lệch 3.183.000 đồng/ha và khi sử dụng phân bón hữu cơ, một ngày công lao động tạo ra được 417.000 đồng lợi nhuận, cao hơn 96.000 đồng so với sử dụng phân bón vô cơ thông thường đạt lợi nhuận 312.000 đồng/ngày công lao động.

- Đã đề xuất một số cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, trang trại áp dụng các biện pháp, công nghệ xử lý chất thải làm phân bón hữu cơ.

Theo công nghệ này, chất thải rắn sẽ được xử lý vi sinh, sấy khô, phối trộn, ép viên. Chất thải lỏng sẽ được bổ sung vi sinh, cô đặc để tạo ra nhiều sản phẩm phân bón khác nhau góp phần tăng thu nhập cho các trang trại và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm phân bón chất lượng cao sẽ được sử dụng trong trồng trọt để góp phần giảm thiêu phát thải khí nhà kính.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16200/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)