Tìm các hạt Higgs trong các mô hình sau Mô Hình Chuẩn tại máy gia tốc tuyến tính ILC

Từ năm 2017 đến năm 2019, TS. Phan Hồng Khiêm cùng nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, đã thực hiện đề tài: “Tìm các hạt Higgs trong các mô hình sau Mô Hình Chuẩn tại máy gia tốc tuyến tính ILC”.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

Tính toán các tích phân Feynman 1 vòng 1, 2, 3, 4 chân ngoài với khối lượng đường trong là phức trong không gian d=4 trong không gian d bất kỳ. Từ đó, áp dụng kết quả này vào tính toán các bổ chính giản đồ Feynman 1 vòng cho các quá trình sinh Higgs ở máy gia tốc tuyến tính ILC và các quá trình phân rã Higgs trong mô hình Chuẩn cũng như mô hình Chuẩn mở rộng bất kỳ. Các bổ chính lượng  tử  này  được sử  dụng  cho  xây dựng mô hình độc lập tìm hạt Higgs thêm vào trong mô hình Chuẩn mở rộng bất kỳ ở máy gia tốc tuyến tính ILC

Đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Hoàn thành tính toán các tích phân Feynman 1 vòng 1,2,3,4 chân ngoài với khối lượng đường trong là phức trong không gian d=4. Kết quả này được đăng trên tạp chí ISI uy tín (PTEP, Q1). Tính toán này mang ý nghĩa khoa học rất cao vì nó không những được dùng trong đề tài này mà còn được áp dụng rộng rãi trong tính toán bổ chính lượng tử cho các quá trình tán xạ bất kỳ trong các máy gia tốc tương lai gần (ví dụ như ILC, Máy gia tốc lớn LHC, ...). Bổ chính lượng tử cho quá trình sinh Higgs e-e+ à ZH đã được hoàn thành và kết quả đã được đăng trên tạp chí trong nước uy tín (Tạp chí khoa học, trường ĐH Sư Phạm Tp. HCM). Bổ chính lượng tử cho quá trình sinh Higgs sẽ cung cấp một thông tin quan trong trong quá trình khảo sát hiện tượng vật lý mới ở máy gia tốc trong tương lai gần.

- Hoàn thành tính toán các tích phân Feynman 1 vòng 1,2,3,4 chân ngoài trong không gian d bất kỳ. Các kết quả này được đăng trên tạp chí ISI (PLB/Q1) uy tín và 1 tập san hội nghi quốc tế uy tín có phản biện (Acta Physica Polonica B). Đã hoàn thành một nội dung khoa học rất quan trọng và mang tính thời sự rất cao. Lưu ý rằng đây là các kết quả đầu tiên của nhóm đạt được trên thế giới. Kết quả của các tích phân Feynman 1 vòng trong không gian d bất kỳ được sử dụng cho tính toán các bổ chính lượng tử bậc cao hơn như bổ chính lượng tử tích phân Feynman 2 vòng và cao hơn cho các quá trình tán xạ ở máy gia tốc tương lai. Đây là chủ đề mà các nhà nghiên cứu hiện tượng luận Vật Lý Hạt Cơ Bản rất quan tâm. Bổ chính lượng tử tích phân Feynman 1 vòng cho quá trình phân rã Higgs thành cặp photon trong mô hình Chuẩn và mô hình Chuẩn mở rộng bất kỳ được tính toán dựa trên kết quả trên (kết quả được đăng trên tạp chí ISI là Canadian Journal of Physics).

- Xây dựng mô hình độc lập tìm các hạt Higgs thêm vào trong mô hình Chuẩn mở rộng bất kỳ ở máy gia tốc tuyến tính ILC đã hoàn thành. Kết quả được sử dụng cho quá trình tìm các hạt Higgs thêm vào và khảo sát hiên tượng Vật Lý mới tại máy gia tốc tuyến tính ILC (Kết quả được đăng trên tạp chí trong nước uy tín và trên tạp chí Canadian Journal of Physics).

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16285/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)