Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm phân hữu cơ vi sinh dạng bột nhưng chưa có sản phẩn phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng nào do Việt Nam sản xuất, mà chỉ có lưu hành một số sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng nhập khẩu từ Mỹ với giá thành rất cao 840.000 đồng/lít phân bón. Nhận thấy tiềm năng ứng dụng to lớn này, nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam do ThS. Nguyễn Thị Lan Anh dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô” từ năm 2018 đến năm 2019.

Đề tài nhằm thực hiện mục tiêu sau nghiên cứu, xây dựng được quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô qui mô 10 lít/ mẻ.

Một số kết quả nổi bật của đề tài nghiên cứu:

- Đã xây dựng được quy trình tạo ra sinh khối chủng Paenibacillus polymyxa VH01 với môi trường nhân giống cấp 2 thích hợp là: Rỉ đường (10g/l) + cao nấm men (5g/l) + cao ngô (80g/l) + CaCO3 (1g/l); Tỷ lệ cấp giống thích hợp là 1% (10 ml giống cấp 1 cho vào 1 lít môi trường nhân giống cấp 2), nuôi tĩnh ở 30ºC trong 3 ngày thu mật độ đạt 3,1.108 cfu/ml.

- Đã xây dựng được quy trình tạo ra sinh khối chủng Bacillus subtilis VH02 với môi trường nhân giống cấp 2 thích hợp là: Rỉ đường (10g/l) + cao nấm men (5g/l) + bột đậu tương (80g/l) + CaCO3 (1g/l). Tỷ lệ cấp giống thích hợp là 1% (10 ml giống cấp 1 cho vào 1 lít môi trường nhân giống cấp 2), chế độ nuôi lắc 120 vòng/phút ở 35ºC trong 2,5 ngày mật độ đạt 2,7.108 cfu/ml.

- Đã xây dựng được quy trình tạo ra sinh khối chủng Trichoderma viride VH03 với môi trường nhân giống cấp 2 thích hợp là: Rỉ đường (10g/l) + cao nấm men (5g/l) + cám gạo (80g/l) + CaCO3 (1g/l) + agar (15 g/l). Tỷ lệ cấp giống thích hợp là là cấy mỗi đĩa petri một miếng nấm giống gốc 1cm2, chế độ nuôi ổn nhiệt ở nhiệt độ 28ºC trong 9 ngày với mật độ đạt 2,35.108 cfu/g.

- Đã nghiên cứu đưa ra được quy trình tạo ra chế phẩm vi sinh vật gốc chứa ba chủng vi sinh vật: Paenibacillus polymyxa VH01, Bacillus subtilis VH02 và Trichoderma viride VH03 (gọi tên là Chế phẩm vi sinh vật gốc 3C). Chế phẩm vsv gốc 3C có màu nâu vàng cánh dán có mật độ vsv ổn định luôn ≥ 2.108 cfu/ml đạt yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh.

- Đã nghiên cứu đưa ra được công thức và quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô quy mô 10 lít/mẻ. Mật độ các chủng vsv trong phân bón luôn ≥ 1.106

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17303/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)