Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động và điều hành của các cơ quan nhà nước còn chưa cao. Một số nguyên nhân cơ bản có thể nói đến là do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của CNTT của các cấp lãnh đạo. Nhìn chung, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước còn lạc hậu so với các doanh nghiệp, công ty ở bên ngoài. Môi trường ứng dụng CNTT chưa tốt, thiếu cơ chế để thu hút các cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, cơ chế, chính sách và thực tiễn ứng dụng còn nhiều bất cập, hạn chế…

Chính vì vậy, từ năm 2019 đến năm 2020, nhóm nghiên cứu của TS. Trần Công Hòa tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp”.

Mục đích của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan Bộ ban ngành tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Một số kết quả nổi bật của đề tài nghiên cứu:

- Nghiên cứu lý luận cơ bản và thực tiễn về việc ứng dụng CNTT trong và ngoài nước, cũng như các Bộ ngành. Từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được hiệu quả, rõ ràng và minh bạch.

- Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và các ứng dụng CNTT hiện có mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang sử dụng.

- Định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu về ứng dụng CNTT vào công tác điều hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp” mang nhiều ý nghĩa to lớn và quan trọng. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần giải quyết những hạn chế, vướng mắc cũng như định hướng việc ứng dụng CNTT vào công tác điều hành của Ủy ban một cách lâu dài và hiệu quả. Việc tăng cường ứng dụng CNTT sẽ giúp Ủy ban giảm thiểu chi phí quản lý hành chính thông thường, giúp việc quản trị, điều hành doanh nghiệp được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc ứng dụng CNTT tại Ủy ban cũng là thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, nâng tầm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp so với các Bộ ban ngành.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18300/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)