Nghiên cứu sự biến động trạng thái ứng suất kiến tạo và mối quan hệ với động đất kích thích nhằm dự báo các vùng có khả năng phát sinh động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam

Từ năm 2018 đến năm 2020, nhóm nghiên cứu của ThS. Lường Thị Thu Hoài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sự biến động trạng thái ứng suất kiến tạo và mối quan hệ với động đất kích thích nhằm dự báo các vùng có khả năng phát sinh động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam”.

Đề tài nhằm thực hiện mục tiêu: Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa: sự biến động các trạng thái ứng suất kiến tạo với các hệ đứt gãy và với động đất kích thích ở khu vực thủy điện Sông Tranh để làm cơ sở phân vùng dự báo các vùng phát sinh động đất kích thích; xác lập dự báo được các khu vực có khả năng phát sinh động đất kích thích tỷ lệ 1/50.000 khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu cấu trúc-kiến tạo trên thực địa kết hợp với tính toán, khôi phục các trạng thái ứng suất kiến tạo của khu vực nghiên cứu, phân bố trường ứng suất kiến tạo của vùng nghiên cứu, đề tài đã đạt được các kết quả nghiên cứu như mục tiêu đã đề ra: 

- Xác định được 04 pha hoạt động kiến tạo trượt bằng trong Cenozoi ở khu vực nghiên cứu. 

- Phân bố ứng suất kiến tạo ở khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2.

- Mối quan hệ giữa sự tái hoạt động của các đứt gãy phương á vĩ tuyến và các đứt gãy nhánh của chúng trong giai đoạn Miocen muộn-hiện đại và phân bố chấn tâm động đất kích thích ở khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2. 

- Phân vùng dự báo khu vực có khả năng phát sinh động đất kích thích tỷ lệ 1/50.000 khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17632/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)