Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn

Việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối trong nước nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nói riêng trong các hoạt động phân phối, bán lẻ ở nông thôn, từ đó phát triển thị trường bán lẻ hàng hóa tiêu dùng ở nông thôn là rất cần thiết có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta trong thời gian tới. Vì thế, năm 2019, TS. Lâm Việt Dũng cùng các cộng sự tại Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn”.

Đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn.

Thông qua tổng kết những lý luận và thực tiễn về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn giai đoạn 2013 - 2017, nhóm nghiên cứu đã đưa ra những quan điểm và định hướng của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực trên đến năm 2025, cụ thể:

- Đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ sở lý luận hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn; xác định được nội dung chủ yếu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực trên cũng xác định được các nhân tố tác động đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, báo cáo đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn của một số quốc gia, để tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đây là khung lý thuyết quan trọng để nghiên cứu các nội dung tiếp theo.

- Đã nghiên cứu rà soát, đánh giá thực trạng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn giai đoạn 2013-2017. Trong đó, các tác giả đã nêu ra (i) thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn trên; (ii) phân tích hiện trạng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn, với các khía cạnh cụ thể và tập trung như các chính sách về đầu tư, thuế, tín dụng, xúc tiến thương mại, chính sách phát triển nguồn nhân lực… Từ đó, đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn thời gian qua.

- Dựa trên phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến xây dựng và hoàn thiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn và đánh giá tình hình thực tế, báo cáo đã đề xuất quan điểm và định hướng của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại khu vực nông thôn, đưa ra các đề xuất chính sách và giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025, trong đó tập trung chủ yếu vào phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, phân phối bán lẻ hàng hóa thông qua Nhà nước xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển.

Với mong muốn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối bán lẻ hàng hoá ở nông thôn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển dịch 39 cơ cấu kinh tế của nông thôn sang các ngành có lợi thế so sánh thu hút đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập của thị trường nông thôn vào thị trường cả nước, đề tài đã đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, phân phối bán lẻ hàng hóa cũng như đề xuất những nhân tố cần thiết cho việc hình thành thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, phân phối bán lẻ hàng hóa ở nông thôn trên các phương diện phát triển cơ cấu, các mối quan hệ, các phương thức hoạt động và các giá trị gia tăng.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16792/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)