Nghiên cứu, đề xuất mô hình kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đảng và Nhà nước ta đã xác định, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Hiện nay, 100% các Bộ ngành, tỉnh đã có Cổng hoặc Trang Thông tin điện tử để cung cấp thông tin và giao tiếp với người dân. Các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu cung cấp, quảng bá thông tin của các đơn vị chủ quản ra ngoài xã hội.

Một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là ứng dụng CNTT để đưa dịch vụ công đến với người dân với mục tiêu làm minh bạch hóa việc xử lý cũng như phục vụ người dân được tốt hơn.

Việc nghiên cứu, đề xuất mô hình kỹ thuật tổng thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giúp việc cung cấp dịch vụ Công thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tới người dân một cách đơn giản, dễ dàng. Giải pháp đề xuất giúp cho các cơ quan quản lý cũng xử lý thực hiện dịch vụ được nhanh chóng chính xác và minh bạch... Đây là một trong những biện pháp nâng cao năng lực phục vụ cho Cổng Thông tin điện tử một cách hữu hiệu.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Cơ quan chủ trì Trung tâm thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài ThS. Đỗ Tiến Thắng thực hiện “Nghiên cứu, đề xuất mô hình kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thôngvới mục tiêu: Nghiên cứu, đề xuất mô hình kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng đến mục tiêu phục vụ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Sau quá trình nghiên cứu nghiêm túc, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đã đưa ra được một số giải pháp. Việc thực hiện đề tài đã cho thấy các tác giả đã bám sát đề cương được duyệt có những khảo sát, phân tích sâu để đưa ra những đề xuất hướng đến mục tiêu phục vụ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam

- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá mô hình Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đề xuất mô hình tổng thể cung cấp DVC trực tuyến tại Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đề xuất mô hình kỹ thuật tổng thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra kết quả của đề tài còn giúp cho Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ quản Cổng Thông tin điện tử dịc vụ công (DVC) của Bộ có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy những mặt mạnh đưa hoạt động cung cấp và sử dụng DVC qua Cổng DVC của Bộ lên một tầm cao mới. Việc nghiên cứu đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tế giúp Cổng Thông tin điện tử DVC Bộ trở thành một kênh thông tin đắc lực truyền tải, hỗ trợ đến người dân các nội dung trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đề tài có ứng dụng cao trong thực tế tại Bộ với các đề xuất đang được áp dụng thực tế vào Cổng Dịch vụ công của Bộ như: Áp dụng nền tảng thanh toán trung gian (Payment Platform) triển khai thanh toán trực tuyến cho dịch vụ công của Bộ; mã số hồ sơ thủ tục hành chính đã được ứng dụng; Thực hiện mô hình xác thực tập trung tại Cổng DVC của Bộ Thông tin và Truyền thông và kết nối với các hệ thống thông tin, kết nối thông qua LGSP của Bộ; Kết nối hệ thống thông tin qua NGSP và mô hình tổng hợp thông tin đang được áp dụng từng phần.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18164/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Đ.T.V (NASATI)