Nghiên cứu áp dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, áp dụng thí điểm cho lưu

Từ năm 2017 đến năm 2019, nhóm nghiên cứu của ThS. Trần Thị Thu Hằng tại Cục Quản lý Tài nguyên nước đã thực hiện đề tài: Nghiên cứu áp dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Sê San”.

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: xây dựng dự thảo hướng dẫn ứng dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy; và áp dụng phương pháp trọng số đánh giá mức độ công bằng, hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước trên lưu vực sông Sê San.

Đề tài đã thực hiện theo trình tự từ tổng quan, phương pháp luận và đề xuất tiêu chí đánh giá các yếu tố; lựa chọn thứ tự ưu tiên các nhóm yếu tố thông qua rà soát, xác định thứ tự ưu tiên từng yếu tố trong các nhóm yếu tố; tính toán, đề xuất trọng số và tính toán trọng số đối với các nhóm yếu tố liên quan đến sử dụng công bằng, hợp lý đối với việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia, đề xuất khung hướng dẫn đánh giá mức độ công bằng và hợp lý đối với nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy bằng phương pháp trọng số. Cụ thể, đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Nghiên cứu, phân tích tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia và các phương pháp đánh giá mức độ công bằng, hợp lý trong sử dụng nguồn nước liên quốc gia trên thế giới và Việt Nam.

- Nghiên cứu, phân tích cơ sở khoa học, điều kiện ứng dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia.

- Nghiên cứu, xác định tiêu chí lựa chọn nhóm yếu tố đặc trưng đánh giá sử dụng công bằng và hợp lý đối với nguồn nước liên quốc gia.

- Nghiên cứu, xác định phương pháp lựa chọn mức độ ưu tiên giữa các nhóm yếu tố liên quan đến sử dụng công bằng và hợp lý đối với nguồn nước liên quốc gia.

- Nghiên cứu, tính toán trọng số với các nhóm yếu tố liên quan đến sử dụng công bằng và hợp lý đối với nguồn nước liên quốc gia.

- Đề xuất trình tự đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy bằng phương pháp trọng số.

- Áp dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước trên lưu vực sông Sê San.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17628/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)