Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Mô hình tích hợp không giới hạn các hệ thống quản lý, công cụ mà doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn áp dụng, có thể đưa ra một mô hình tích hợp gồm 2,3 hoặc nhiều hệ thống, công cụ được áp dụng cùng một lúc. Mọi nỗ lực của doanh nghiệp đều hướng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thỏa mãn khách hàng cả nội bộ lẫn bên ngoài và toàn doanh nghiệp sẽ hoạt động trong một thể thống nhất.

Đề tài: “Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung” do CN. Tôn Nữ Như Huyền cùng các cộng sự tại Viện Năng suất Việt Nam thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018, là rất cần thiết. Qua đó, đề tài đưa ra các khuyến nghị cụ thể, thiết thực cho chương trình và chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, cũng như tiến hành nhân rộng mô hình tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Đề tài nhằm triển khai áp dụng tích hợp hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng giúp gia tăng lợi ích, phát huy tối đa mối quan hệ tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa hệ thống và công cụ để cùng hướng tới mục tiêu chung là cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng mô hình điểm về áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền, phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Một số kết quả nổi bật của đề tài:

- Đã hướng dẫn áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến tại 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó, xây dựng được cách thức, phương pháp áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam, phục vụ cho định hướng và kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

- Chia sẻ các mô hình điểm qua hội thảo tuyên truyền, phổ biến cách thức áp dụng, từ đó, sẽ nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.

- Đã xây dựng được nền tảng chuyên mô cho đội ngũ chuyên gia tư vấn về phương pháp giảng dạy, cách thức hướng dẫn áp dụng các hệ thống, công cụ tại doanh nghiệp. Từ đó, các chuyên gia tích lũy kiến thức và kinh nghiệp để có thể tiếp tục giảng dạy và hướng dẫn. Các nhóm tham gia vào dự án tại các doanh nghiệp cũng là nguồn nhân lực được đào tạo và trang bị kiến thức, kinh nghiệm áp dụng các hệ thống, công cụ. Các nhóm tham gia được đào tạo, hướng dẫn thực hành sẽ là nòng cốt để nhân rộng mô hình tại chính các doanh nghiệp đã áp dụng thí điểm, đồng thời tiếp tục học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khác.

Việc áp dụng tích hợp hệ thống, công cụ tại doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng suất và chất lượng.

Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học giúp các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những chính sách, đường lối phù hợp giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16699/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)