Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt Kế hoạch hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

Kế hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp sử dụng 100% nguồn vốn trong nước có dự án hoặc mong muốn thực hiện đổi mới sáng tạo và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; các trường học, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa.

Kế hoạch xác định rõ các nội dung chính nhằm thực hiện mục tiêu trên gồm: hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thúc đẩy thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Trong đó, hoạt động hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo có các dự án nổi bật như: hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp; hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với việc hỗ trợ ít nhất 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành vườn ươm hỗ trợ Khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai…  

Theo Báo Đồng Nai điện tử