KH&CN tác động sâu sắc, toàn diện đến đất nước nói chung và lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng

ninh nói riêng

Năm 2018, những thành tựu về kinh tế, xã hội đạt được kết quả nổi bật, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trong thành tựu chung đó có vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN). Có thể thấy, KH&CN đã tác động sâu sắc và toàn diện đến đất nước nói chung và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng.

https://www.most.gov.vn/Images/editor/images/03_21_B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20Ph%C3%B2ng_1.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh: Hoạt động KH&CN quốc phòng luôn được Bộ KH&CN ưu tiên và hỗ trợ đắc lực cho Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng


Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ngày 21/02/2019 tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của đ/c Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của hai Bộ.

Thời gian qua, Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ Quốc phòng được triển khai đồng bộ, thống nhất, gắn kết ngày càng chặt chẽ trong xây dựng chương trình mục tiêu, điều chỉnh các đề án KH&CN, các sản phẩm quốc gia, nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia Phát triển công nghệ cao, Đổi mới công nghệ quốc gia, góp phần xây dựng, hoàn thiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo ra một số sản phẩm KH&CN thiết thực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Công tác xây dựng tiềm lực được chú trọng, năng lực của các tổ chức nghiên cứu được nâng lên, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN trong quân đội có nhiều đổi mới, phù hợp với cơ chế nhà nước và đặc thù hoạt động quân sự, quốc phòng. Hoạt động hợp tác KH&CN đã được mở rộng về quy mô, đa dạng về phương thức, một số tổ chức KH&CN ngoài nhà nước đã tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN năm 2018 đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng Quân đội. Nhiều sản phẩm KH&CN mới của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành trong năm 2018 đã có đóng góp quan trọng không chỉ cho Bộ Quốc phòng mà cho tiềm lực KH&CN của đất nước. Thực hiện kế hoạch năm 2018, Bộ KH&CN đã phối hợp khảo sát năng lực khoa học của các đơn vị, nắm bắt nhu cầu phát sinh để đề xuất nhiệm vụ KH&CN phù hợp, phục vụ hoạt động quân sự, quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng định, công tác quân sự quốc phòng là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước xác định là lĩnh vực ưu tiên. Hoạt động KH&CN quốc phòng luôn được Bộ KH&CN ưu tiên và hỗ trợ đắc lực nhằm đáp ứng nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng. Nhiệm vụ này cũng nằm trong bức tranh chung theo sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ KH&CN và Bộ Quốc phòng cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ, trao đổi thống nhất các nội dung biện pháp phối hợp hiệu quả để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kế hoạch hoạt động KH&CN của Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực khoa học, kỹ thuật, tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:  

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội; Tập trung rà soát và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (2016-2020), trong đó tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm; Tiếp tục triển khai kế hoạch và lộ trình thực hiện tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong Bộ Quốc phòng; Đẩy mạnh việc chuyển đổi một số tổ chức KH&CN trong quân đội có khả năng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Thực hiện triệt để cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, tuyển chọn giao nhiệm vụ và khoán đến sản phẩm cuối cùng đối với các nhiệm vụ KH&CN. Đẩy mạnh việc đưa sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng thực tế… Đồng thời, hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chia sẻ thông tin KH&CN để nâng cao chất lượng hoạt động KH&CN; thông tin về các hoạt động KH&CN của hai bên...

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN