Bộ KH&CN tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Ngày 3/6/2019, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XII). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Tham dự Hội nghị có đ/c Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; các đ/c lãnh đạo Bộ; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, các ban Đảng của Đảng ủy Bộ KH&CN, Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị; Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết: Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ 16 đến 18/5), với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đã đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới.  Mặc dù thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển và bền vững hơn; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; giao dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường ngày càng được coi trọng và có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Đối ngoại đạt được nhiều thành tựu nổi bật;…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả; Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, hiệu quả hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị, sau Hội nghị, các tổ chức đảng, các cấp ủy, cán bộ và đảng viên của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN