Hội thảo Giới thiệu một số kết quả đạt được của Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, Mã số KC-4.0/19-25” và định hướng giai đoạn 2021-2025

Cập nhật vào: Thứ ba - 09/06/2020 13:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2340 In bài viết