Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)

Cập nhật vào: Thứ ba - 20/10/2020 11:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1346 In bài viết