Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nguồn mở xây dựng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 27/02/2023 01:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 615 In bài viết