Nghiên cứu phân bố dòng chảy tại lưu vực sông Mê Công trong điều kiện phát triển sử dụng nước tưới của các quốc gia lưu vực sông Mê Công phục vụ cho công tác đàm phán của Việt Nam và chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 19

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/12/2021 21:36 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 242 In bài viết