Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật vùng đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nhằm tìm kiếm các gen, enzyme mới có khả năng phân hủy dioxin

Cập nhật vào: Thứ hai - 10/05/2021 15:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1185 In bài viết