Nghiên cứu gắn bạc nano lên titandioxit bằng phương pháp chiếu xạ chùm tia điện tử làm xúc tác quang hóa xử lý phân hủy chất hữu cơ trong nước

Cập nhật vào: Thứ hai - 21/11/2022 01:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 499 In bài viết