Nghiên cứu, đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành da giầy Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2030

Cập nhật vào: Thứ sáu - 27/01/2023 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 673 In bài viết