Nghiên cứu đặc điểm phân bố, lịch sử tích lũy một số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong trầm tích và đánh giá rủi ro môi trường khu vực hạ lưu sông Đáy

Cập nhật vào: Thứ hai - 18/12/2023 03:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 147 In bài viết