Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng đề án tăng cường năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia NQI (National Quality Infrastructure) nhằm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế

Cập nhật vào: Thứ ba - 29/06/2021 04:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 913 In bài viết