Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, ban hành tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/05/2023 11:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 397 In bài viết