Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn đến năm 2025

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/05/2023 11:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 395 In bài viết