Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình

Cập nhật vào: Thứ hai - 24/07/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 545 In bài viết