Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo chuyên ngành. Thử nghiệm ứng dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cho một chuyên ngành

Cập nhật vào: Thứ ba - 27/06/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 651 In bài viết