Nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Cuba phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh quá trình nâng cấp mô hình kinh tế của Cuba và tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 20/12/2022 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 789 In bài viết