Nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time PCR phát hiện và định lượng một số đột biến gen ty thể phổ biến

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/12/2019 08:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1944 In bài viết