Nghiên cứu đặc tính, cơ chế hấp phụ của chất hoạt động bề mặt, polyme mang điện tích trên ôxit kim loại và đá ong với điện tích bề mặt khác nhau và ứng dụng để xử lý chất hữu cơ gây ô nhiễm

Cập nhật vào: Thứ ba - 15/11/2022 14:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 567 In bài viết