Dự báo và lựa chọn những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Cập nhật vào: Chủ nhật - 12/02/2023 22:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 970 In bài viết