Đánh giá tương quan giữa hàm lượng kim loại nặng - nồng độ hợp chất thứ cấp - hoạt tính sinh học và tiềm năng ứng dụng trong trong xử lý ô nhiễm kim loại nặng của loài dương xỉ Pteris vittata mọc ở một số vùng ô nhiễm thuộc miền Bắc Việt Nam bằng phân tíc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/12/2023 15:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 93 In bài viết