Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2023

Ngày đăng : Chủ nhật - 01/01/2023 21:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Ghi chú

1 Thuê đường truyền kết nối Internet
(200 Mbps quốc tế và 1.000 Mbps
trong nước)
3.600 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn một
túi hồ sơ
Quý
Tháng 1/2023
Trọn gói Đến 31/12/2023

08/QĐ-BKHCN

16/QĐ-TTKHCN

29/QĐ-TTKHCN

HSMT
2 Trực vận hành và xử lý sự cố hệ thống ứng dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
3 Rà soát và kiểm tra toàn vẹn các bản Backup của Application, Database; Kiểm tra xử lý các lỗi liên quan và ảnh hướng tới hiệu suất hoạt động của máy chủ (I/O, CPU Load v.v…) 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
4 Kiểm tra và cập nhật các bản nâng cấp, bản vá lỗi cho Hệ điều hành, CSDL; Rà soát và theo dõi các log warning, log error và đưa ra phương án khắc phục. Theo dõi bảo mật và cập nhật các giải pháp để giảm thiểu tấn công hệ thống 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
5 Quản trị kỹ thuật trang Dữ liệu mở dulieu.itrithuc.vn 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
6 Quản trị kỹ thuật trang chính itrithuc.vn 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
7 Quản trị kỹ thuật trang Cây tri thức trithuc.itrithuc.vn 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
8 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: dữ liệu nghiên cứu KHCN dùng chung, mạng lưới thầy thuốc đồng hành, văn hóa số, dữ liệu du lịch 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
9 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: nhân đạo số, giáo dục số, dinh dưỡng số 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
10 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: Hệ thống dịch đa ngữ, Dữ liệu mở openscience, quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm, Hệ thống Aimarket 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
11 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: bách khoa toàn thư Việt Nam, bản đồ số, dược thư số 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn     Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
12 Cơ sở dữ liệu Proquest Central 1.320 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

94/QĐ-TTKHCN

HSMT
13 Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (Gói ASPP) 2.800 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

93/QĐ-TTKHCN

HSMT
14 Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer 5.000 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

90/QĐ-TTKHCN

HSMT
15 Cơ sở dữ liệu InCites 2.600 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

92/QĐ-TTKHCN

HSMT
16 Cơ sở dữ liệu tạp chí Sage Journal 1.900 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

91/QĐ-TTKHCN

HSMT
17 Sách điện tử ACS 400 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

83/QĐ-TTKHCN

HSMT
18 Thuê bao công cụ phần mềm cho phép người dùng truy cập từ xa tới các nguồn tin điện tử của Cục 480 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

85/QĐ-TTKHCN

HSMT
19 Sách, tạp chí KH&CN in trên giấy 850 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

97/QĐ-TTKHCN

HSMT
20 Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary Complete 325 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

298/QĐ-BKHCN

67/QĐ-TTKHCN

84/QĐ-TTKHCN

HSMT
21 Số hóa tài liệu bài báo, bài tạp chí,... để đưa vào các cơ sở dữ liệu 95 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 3-4/2023 Trọn gói Từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023

82/QĐ-TTKHCN

100/QĐ-TTKHCN

TBMT
22 In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2023  290,840 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3-4/2023 Trọn gói Đến ngày 31/12/2023

534/QĐ-BKHCN

98/QĐ-TTKHCN

116/QĐ-TTKHCN

HSMT
23 Số hóa bộ sưu tập có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học theo giai đoạn được lựa chọn 785 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 4/2023 Trọn gói 240 ngày

671/QĐ-BKHCN

108/QĐ-TTKHCN

117/QĐ-TTKHCN

HSMT
24 Mua thiết bị thay thế và dự phòng cho hệ thống mạng Thông tin KH&CN 505 Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 07/2023 Trọn gói 30 ngày

992/QĐ-BKHCN

163/QĐ-TTKHCN

186/QĐ-TTKHCN

HSMT
25 Thuê máy chủ Backup dữ liệu cho mạng Thông tin khoa học và công nghệ 600 Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 09/2023 Trọn gói 30 ngày

992/QĐ-BKHCN

203/QĐ-TTKHCN

230/QĐ-TTKHCN

HSMT
26 Gia hạn bản quyền phần mềm và phần mềm quản trị các trang thiết bị an toàn, an ninh thông tin của hệ thống mạng Thông tin khoa học và công nghệ 887.95 Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 07/2023 Trọn gói 30 ngày

992/QĐ-BKHCN

163/QĐ-TTKHCN

187/QĐ-TTKHCN

HSMT
27 Lát sàn nhựa các phòng làm việc tầng 2, cầu thang và hành lang tầng 3 tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt 98 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2023 Trọn gói không điều chỉnh giá Từ ngày 01/7/2023 đến 01/8/2023 131/QĐ-TTKHCN TBMT
28 Vệ sinh trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia năm 2023 98,4 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2023 Trọn gói không điều chỉnh giá Từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023

145/QĐ-TTKHCN

154/QĐ-TTKHCN

TBMT
29 Thu thập phiếu điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023 866 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 6-7/2023 Trọn gói 89 ngày

1277/QĐ-BKHCN

156/QĐ-TTKHCN

175/QĐ-TTKHCN

HSMT
30 Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng 17,188950 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 7/2023 Trọn gói  20 ngày

1583/QĐ-BKHCN

179/QĐ-TTKHCN

174/QĐ-TTKHCN

HSMT
31 Thẩm định HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng 3,978924 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 7/2023 Trọn gói  10 ngày

1583/QĐ-BKHCN

180/QĐ-TTKHCN

174/QĐ-TTKHCN

HSMT
32 Thi công sửa chữa 4108,923535 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 8/2023 Trọn gói  120 ngày

1583/QĐ-BKHCN

174/QĐ-TTKHCN

181/QĐ-TTKHCN

198/QĐ-TTKHCN

HSMT
33 Giám sát thi công xây dựng 130,707638 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Tháng 8/2023 Trọn gói  120 ngày

1583/QĐ-BKHCN

174/QĐ-TTKHCN

182/QĐ-TTKHCN

197/QĐ-TTKHCN

200/QĐ-TTKHCN

HSMT
34 Bảo hiểm công trình 7,957847 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 8/2023 Trọn gói  Theo thời gian thi công

1583/QĐ-BKHCN

174/QĐ-TTKHCN

189/QĐ-TTKHCN

TBMT
35 Kiểm toán 50,688000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 11/2023 Trọn gói  30 ngày

1583/QĐ-BKHCN

174/QĐ-TTKHCN

229/QĐ-TTKHCN

HSMT
36 Tổng hợp và cung cấp số liệu về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra doanh nghiệp năm 2023 95 Ngân sách nhà nước  Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 9/2023 Trọn gói  Từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023

204/QĐ-TTKHCN

217/QĐ-TTKHCN

HSMT
37 Thẩm định giá Cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus của nhà xuất bản Elsevier năm 2023-2024 66 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 11/2023 Trọn gói  Tháng 11/2023

228/QĐ-TTKHCN

234/QĐ-TTKHCN

TBMT
38  Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus của nhà xuất bản Elsevier 40.000 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng rãi, trong nước (qua mạng) Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quý IV năm 2023 Trọn gói 12 tháng

2718/QĐ-BKHCN

249/QĐ-TTKHCN

262/QĐ-TTKHCN

HSMT