Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2020

Ngày đăng : Thứ sáu - 10/01/2020 12:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Cơ sở dữ liệu Proquest Central

07/01/2020

20/01/2020

1.320.000.000

11 Tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central hoặc tương đương

Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (gói ASPP)

07/01/2020

20/01/2020

2.800.000.000

11 Tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (gói ASPP) hoặc tương đương

Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer Nature

07/01/2020

20/01/2020

5.000.000.000

11 Tháng

Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer Nature hoặc tương đương

Cơ sở dữ liệu Dewent Innovation Professional và InCites

07/01/2020

20/01/2020

3.800.000.000

11 Tháng

Cơ sở dữ liệu Dewent Innovation Professional và InCites hoặc tương đương

Cơ sở dữ liệu Sage Journal

07/01/2020

20/01/2020

1.900.000.000

11 Tháng

Cơ sở dữ liệu Sage Journal hoặc tương đương

Sách, tạp chí nước ngoài in trên giấy

07/01/2020

16/01/2020

350.000.000

11 Tháng

Sách, tạp chí nước ngoài in trên giấy

Tạp chí xuất bản tại Việt Nam

07/01/2020

16/01/2020

450.000.000

11 Tháng

Tạp chí xuất bản tại Việt Nam

Thuê đường truyền kết nối Internet (40Mbps)

15/01/2020

31/01/2020

740.000.000

12 Tháng

Thuê đường truyền kết nối Internet (40Mbps)

Thuê đường truyền kết nối cho Mạng thông tin KHCN quốc gia (bao gồm mạng trục Bắc-Nam và kết nối các trung tâm thông tin tại địa phương)

15/01/2020

06/02/2020

6.000.000.000

12 Tháng

Thuê đường truyền kết nối cho Mạng thông tin KHCN quốc gia (bao gồm mạng trục Bắc-Nam và kết nối các trung tâm thông tin tại địa phương)