Đăng ký mã số ISSN

Mã số ISSN không phân biệt vật mang tin, ngôn ngữ, lĩnh vực. Đây là một tiêu chuẩn mà các xuất bản phẩm nhiều kỳ cần phải có để phân biệt với các loại hình tài liệu khác (như sách)

Đăng ký thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của...

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sởsử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của...