Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Quyết định 1564-QĐ-BKHCN 21/07/2023

Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023 của Bộ KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN

Tải về
2 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
3 Quyết định số 168/QĐ-TTKHCN 12/09/2022

Quy chế Tiếp công dân của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
4 Thông tư 06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Tải về
5 Quyết định số 888/QĐ-BKHCN 31/05/2022

Phê duyệt quy trình thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN

Tải về
6 Quyết định số 163/QĐ-TTKHCN 10/08/2021

v/v phân công thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1979/QĐ-BKHCN ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Tải về
7 Nghị định 77/2020/NĐ-CP 24/07/2021

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Tải về
8 Thông tư 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN

Tải về
9 Quyết định 1292/QĐ-BKHCN 21/05/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
10 Quyết định 1008/QĐ-BKHCN 29/04/2021

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ và Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghê (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
11 Thông tư 01/TT-BKHCN 01/03/2021

hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
12 Nghị định 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
13 Nghị định 108/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
14 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Tải về
15 Luật 63/2020/QH14 18/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
16 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020

Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Tải về
17 Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

Tải về
18 Nghị định 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tải về
19 Thông tư 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về
20 Thông tư 18/2019/TT-BTTTT 25/12/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau