Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


Điều 1: Chức năng

      Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tố chức thực hiện các hoạt động thông tin, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện hoạt động thư viện khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 2: Nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

    a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

    b) Dự thảo chính sách, kế hoạch 05 năm, hằng năm về phát triển thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, phát triển hạ tầng thông tin và thống kê khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển chợ công nghệ và thiết bị.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 1 Điều này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành. 

3. Ban hành theo thẩm quyền văn bản hành chính thuộc lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Chỉ đạo chuyên ngành về lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các cơ quan có thẩm quyền của các Bộ, ngành và địa phương; thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và sử dụng thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; quản lý và cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho xuất bản phẩm nhiều kỳ.

5. Xây dựng và phát triển hệ thống thống kê, chỉ tiêu thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, chủ trì triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và thống kê ngành về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở dữ liệu về thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

6. Phát triển Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia và Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ; chủ trì cập nhật, bổ sung và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ cho cả nước.

7. Tổ chức thực hiện việc phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

8. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

9. Tổ chức và phát triển sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị; tổ chức, tham gia triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

10. Phát triển hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với khu vực và quốc tế; duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN); đầu mối triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

11. Cập nhật và phát triển cổng thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ Việt Nam (VISTA); cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; duy trì và phát triển hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL); tổ chức biên soạn và xuất bản Tạp chí Thông tin và Tư liệu, các sách khoa học và công nghệ, xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ khác.

12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ. 

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

15. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thống tin, thư viện, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

16. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

17. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của pháp luật.

18. Tổ chức các sự kiện, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ.

19. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản và hồ sơ tài liệu của Cục theo phân cấp của của Bộ và quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao

 (Trích Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).