Giới thiệu

Cập nhật vào : Thứ ba - 14/01/2020 03:44 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lịch sử phát triển 

Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là thư viện có không gian cổ kính tọa lạc tại trung tâm của Thủ đô Hà Nội và có nguồn dữ liệu KH&CN hiện đại lớn nhất Việt Nam, phục vụ cho mọi đối tượng người dùng tin KH&CN trên cả nước.

Thư viện khoa học và công nghệ tiền thân là thư viện của Học viện Viễn Đông Bác cổ thành lập tháng 1 năm 1901. Năm 1958, khi Uỷ ban Khoa học Nhà nước ra đời, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định lấy cơ sở thư viện của Học viện Viễn Đông Bác cổ ở Hà Nội tổ chức thành Thư viện Khoa học Trung ương vào ngày 6 tháng 2 năm 1960. Năm 1968, Thư viện Khoa học Trung ương được tách thành hai thư viện là Thư viện Khoa học Kỹ thuật Trung ương trực thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước và Thư viện Khoa học Xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội.

Từ tháng 9 năm 1990, Thư viện Khoa học Kỹ thuật Trung ương cùng với Viện Thông tin Khoa học Kỹ thuật Trung ương hợp nhất thành Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia (nay là Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia).

Từ năm 2011 đến nay, Thư viện có tên chính thức là Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia. Tên giao dịch tiếng Anh là National Library of Science and Technology. Tên viết tắt là NALIST. Thư viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác thư viện về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xuất bản tạp chí Thông tin và Tư liệu.

Thư viện khoa học và quốc gia đã xây dựng được nguồn tin khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam, bao quát hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ quan trọng, phục vụ phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Do những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Thư viện đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cơ cấu tổ chức
 1.  Phòng Phát triển nguồn tin

Chức năng: Thực hiện công tác phát triển nguồn tin và biên mục, phân loại tài liệu khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ:

-Tham gia xây dựng chính sách, đính hướng phát triển nguồn tin KH&CN.

- Tổ chức cập nhật, bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN.

- Thực hiện công tác trao đổi, biếu tặng, hợp tác trong và ngoài nước về nguồn tin KH&CN.

- Phân loại, biên mục sách và các tài liệu KH&CN.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thư viện KH&CN.

- Quản lý viên chức, tài sản và hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 38256348

Email: phattriennguontin@vista.gov.vn

          2. Phòng Đọc Tổng hợp

Chức năng: Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc và bảo quản vốn tài liệu thư viện.

Nhiệm vụ:

-Hướng dẫn và phục vụ bạn đọc khai thác các  nguồn tin KH&CN trong và ngoài nước.

- Lưu trữ, bảo quản và phục chế tài liệu tại Thư viện.

- Quản trị, cập nhật CSDL lưu thông tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc khai thác, sử dụng tài liệuthư viện.

- Trưng bày tài liệu theo chủ đề, sự kiện.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin,thư viện KH&CN.

- Quản lý viên chức, tài sản và hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 39342944

Email: phongdoctonghop@vista.gov.vn

          3. Phòng Công tác bạn đọc

Chức năng: Thực hiện công tác phát triển bạn đọc; đầu cung cấp các dịch vụ của Thư viện.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác quảng bá và đầu mối cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH&CN.

- Thường trực Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

- Cấp thẻ bạn đọc tại chỗ; quản lý và cập nhật CSDL bạn đọc.

- Tổ chức các sự kiện và tập huấn kỹ năng khai thác thông tin phục vụ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin,thư viện KH&CN.

- Quản lý viên chức, tài sản và hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 39349928

Email: bandoc@vista.gov.vn

         4. Phòng Tra cứu tài liệu điện tử

Chức năng: Thực hiện công tác tra cứu và tạo lập các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH&CN.

Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn và hỗ trợ bạn đọc tra cứu các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế.

- Tra cứu và cung cấp thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến đề xuất đặt hàng và phục vụ các Hội đồng xét duyệt đề tài.

- Tạo lập các sản phẩm, dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thông tin và thư viện KH&CN.

- Quản lý viên chức, tài sản và hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 38254991

Email: phongtracuu@vista.gov.vn

 

       

  5. Tạp chí Thông tin và Tư liệu

Chức năng: Thực hiện công tác xuất bản Tạp chí khoa học chuyên ngành Thông tin, Thư viện, Thống kê KH&CN.

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, biên tập các bài báo gửi đăng trên Tạp chí.

- Tổ chức xuất bản Tạp chí theo quy định của pháp luật.

- Phát triển đội ngũ cộng tác viên; phục vụ hoạt động của Hội đồng biên tập.

- Duy trì, phát triển Hệ thống Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) tại địa chỉ http://www.vjol.info.vn

- Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực tạp chí chuyên ngành.

- Quản lý viên chức, tài sản và hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 39349105

             Email: tapchitttl@vista.gov.vn

Các bài viết khác :