Thông báo công khai giao quyền sở hữu tài sản (hệ thống tưới phun mưa cho cây chè) thuộc Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng thông báo giao quyền sở hữu tài sản (hệ thống tưới phun mưa cho cây chè) thuộc Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang" theo đề nghị tại Công văn số 857/SKHCN-QLKH, CNg ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

Tải file đính kèm tại đây:

1. Công văn số 857/SKHCN-QLKH

2. Danh mục tài sản giao quyền sở hữu (Kèm Công văn số 857/SKHCN-QLKH)