Hỗ trợ bạn đọc trực tuyến 24/7 khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, Cục Thông tin KH&CN quốc gia tạm thời dừng phục vụ tại các phòng đọc tại chỗ của Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến 24/7 đối với bạn đọc từ xa khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN thông qua mạng Internet. Các cơ sở dữ liệu KH&CN trực tuyến do Cục Thông tin cung cấp bao gồm: - Cơ sở dữ liệu Công bố khoa học Việt Nam: bao gồm toàn văn 265.000 bài nghiên cứu của các tác giả trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị hội thảo trong nước; - Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam: tham khảo 34.700 kết quả nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở của Việt Nam; - Các CSDL KH&CN quốc tế ScienceDirect, SpringerNature, IEEE, ProQuest Central, Sage… với trên 40 triệu bài báo khoa học; - Hỗ trợ khai thác thông tin trích dẫn từ các CSDL Scopus, InCites. Đặc biệt, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã mua quyền truy cập toàn văn tới toàn bộ gói tạp chí điện tử về lĩnh vực Y học của nhà xuất bản ScienceDirect và toàn văn sách điện tử lĩnh vực Y dược của nhà xuất bản SpringerNature nhằm hỗ trợ cộng đồng y khoa trong việc nghiên cứu, điều trị và phòng chống dịch COVID-19. Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 cũng được cập nhật liên tục trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Thông tin KH&CN quốc gia. Để được phục vụ trực tuyến, xin vui lòng liên hệ: Thư viện KH&CN quốc gia (Email: bandoc@vista.gov.vn, Điện thoại: 0987.799.270; Website: https:db.vista.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhcnqg/). NASATI, ngày 31/3/2020