Công văn về thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ