Nghiên cứu xây dựng TCVN về bài đo đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm ký số, kiểm tra chữ ký số, lưu trữ văn bản điện tử đã ký số và xây dựng công cụ thử nghiệm đo đánh giá chất lượng

Trong thời gian qua, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) để triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số tại nước ta đã được khẩn trương tiến hành. Cùng với các cơ quan nhà nước có liên quan khác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặt nền móng để phát triển thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số, tạo dựng niềm tin của xã hội vào hiệu quả của chữ ký số, bước đầu đưa chữ ký số vào phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm.

Hệ thống chứng thực chữ ký số đã được áp dụng trong lĩnh vực công, trong cơ quan nhà nước. Trong đó, số lượng phần mềm ký số, kiểm tra chữ ký số đã được phát triển. Tuy nhiên trong quá trình ứng dụng chữ ký số, mỗi phần mềm được áp dụng kiểm tra chữ ký số một cách khác nhau. Điều này gây ra các rủi ro về dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam.

Ngoài các nhu cầu nghiên cứu và ban hành TCVN về chất lượng sản phẩm module phần mềm ứng dụng ký số cho văn bản điện tử phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, xu thế và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam, cần có bài đo và công cụ kiểm tra để đánh giá mức độ đáp ứng của các phần mềm này. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng TCVN về bài đo đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm ký số, kiểm tra chữ ký số, lưu trữ văn bản điện tử đã ký số và xây dựng công cụ thử nghiệm đo đánh giá chất lượng” là tiếp nối nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xây dựng TCVN về chất lượng phần mềm ứng dụng ký số cho văn bản điện tử”. Đề tài này do nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông CDIT thực hiện. ThS. Hoàng Mạnh Thắng làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã phân tích và xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn việt nam về các bài đo bài đo chi tiết của 3 module ký số, kiểm tra ký số và lưu trữ văn bản đã ký số ở mức cơ bản nhất kèm theo mô hình và phương pháp đo chi tiết. Công cụ đo đã thực hiện đánh giá được 50/57 theo bài đo đã xây dựng và tập trung vào văn bản điện tử PDF. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ ở mức cơ bản nhất và tập trung vào văn bản điện tử PDF, lược đồ ký RSA-PSS, mới chỉ đáp ứng được một phần trong thị trường ký số hiện nay; Nhóm chủ trì khuyến nghị hướng phát triển tiếp theo như sau: Mở rộng thêm các bài đo và công cụ đo cho các lược đồ ký khác; Mở rộng bài đo và phần mềm để đánh giá được các ứng dụng giao dịch điện tử có ký số; và Bổ sung hệ thống báo cáo, lưu trữ và đánh giá kết quả tập trung phục vụ tốt.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14631/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)