Nghiên cứu giải pháp khai thác nước trong giồng cát để cấp nước sinh hoạt

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn nước trong các giồng cát để cấp nước sinh hoạt vùng ven biển tỉnh Bến Tre và phụ cận".

Định hướng mục tiêu là đánh giá được sự phân bố tiềm năng nguồn nước trong các giồng cát ven biển tỉnh Bến Tre và phụ cận. Đề xuất được các giải pháp và công nghệ khai thác phù hợp nguồn nước phục vụ sinh hoạt trong vùng nghiên cứu. Áp dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng 01 mô hình khai thác, cấp nước sinh hoạt với quy mô 3-5m3/h.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Báo cáo đánh giá được sự phân bố tiềm năng nguồn nước (chất lượng và trữ lượng) trong các giồng cát ven biển tỉnh Bến Tre và phụ cận; báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng và hiệu quả của các mô hình khai thác nước trong vùng.

Bên cạnh đó, báo cáo đề xuất các giải pháp công nghệ khai thác phù hợp với nguồn nước trong các giồng cát phục vụ sinh hoạt trong vùng. Bản đồ phân bố tài nguyên nước (chất lượng và trữ lượng) vùng ven biển tỉnh Bến Tre tỷ lệ 1/100.000. Xây dựng 01 mô hình khai thác để cấp nước sinh hoạt tập trung với quy mô 3-5m3/h.

Theo chinhphu.vn