Ngân sách công năm 2019 cho khoa học, công nghệ và đổi mới của Nhật Bản

Ngân sách STI (khoa học, công nghệ và đổi mới) của Nhật Bản phân bổ cho nhiều bộ. Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (CSTI), do Thủ tướng Nhật chủ trì, chịu trách nhiệm tổng hợp các khoản ngân sách STI trên tất cả các bộ để tính toán ngân sách STI 2019 của Nhật Bản.
 
 
Sự gia tăng đáng chú ý trong ngân sách công năm 2019 cho STI: Trong năm tài chính 2019, ngân sách công STI lên tới 4.237 tỷ Yên (khoảng 34 tỷ euro), tương ứng với mức tăng 398 tỷ Yên (khoảng 3,2 tỷ euro), hoặc Tăng 10,4% so với năm trước.

Ngân sách của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học và Công nghệ (MEXT): Bộ MEXT cho đến nay là bộ lớn nhất với 51,6% tổng ngân sách ITS. Nó được đánh dấu bằng mức tăng 4,7% so với năm 2018. Mức tăng này phục vụ cho sự phát triển của siêu máy tính, "máy tính Post-K" (+ 4,3 tỷ yên), chương trình "M-Cube", khuyến khích phát triển các vật liệu cải tiến (+ 2,8 tỷ yên), ra mắt chương trình "Moon-Shot" hỗ trợ nghiên cứu có rủi ro cao và tác động cao (1,6 tỷ yên), và cuối cùng là R & D cơ bản liên quan đến phòng ngừa rủi ro tự nhiên.

Một yếu tố nổi bật của ngân sách năm 2019 là mức tăng 8,6 tỷ yên (khoảng 69 triệu euro) trong quỹ "Trợ cấp viện trợ (Kakenhi)" cạnh tranh, thông qua đấu thầu của Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS), hỗ trợ tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, từ cơ bản đến ứng dụng.

MEXT cũng nhận được 5 tỷ yên (khoảng 40 triệu euro) để tăng cường tài trợ cho các dự án nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trẻ trong nước. Thật vậy, chính phủ Nhật Bản, trong "Chiến lược tích hợp đổi mới" được công bố tháng 6 năm 2018, chỉ ra rằng, đến năm 2023, tỷ lệ các dự án được tài trợ bởi các nhà nghiên cứu trẻ ít hơn 40 tuổi sẽ cao hơn 10% so với số dự án được đệ trình. Đối với năm tài chính 2019, nó được lên kế hoạch tài trợ lên tới 12.000 dự án cho các nhà nghiên cứu trẻ.
 
P.A.T (NASATI), theo https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique