Các bài nghiên cứu mới về Đô thị thông minh (Đô thị thông minh - Smart city)

Thành phố thông minh hay đô thị thông minh là một khu vực thành thị sử dụng các loại phương pháp điện tử và cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu. Thông tin chi tiết thu được từ dữ liệu đó được sử dụng để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ một cách hiệu quả; đổi lại, dữ liệu đó được sử dụng để cải thiện hoạt động trên toàn thành phố. Điều này bao gồm dữ liệu được thu thập từ người dân, thiết bị, tòa nhà và tài sản, sau đó được xử lý và phân tích để giám sát và quản lý hệ thống giao thông và vận tải, nhà máy điện, tiện ích, mạng lưới cấp nước, chất thải, phát hiện tội phạm, hệ thống thông tin, trường học, thư viện, bệnh viện và các dịch vụ cộng đồng khác. Cục Thông tin KH&CN quốc gia trân trọng kính gửi đến các nhà khoa học những nghiên cứu mới nhất về SMART CITY trên thế giới. Bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống  năm 2021.

IEEE

1. IoT and Big Data Applications in Smart Cities: Recent Advances, Challenges, and Critical Issues
Marieh Talebkhah;Aduwati Sali;Mohsen Marjani;Meisam Gordan;Shaiful Jahari Hashim;Fakhrul Zaman Rokhani
IEEE Access
Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9395117

2. Modeling and Key Technologies of a Data-Driven Smart City System
Yufei Fang;Zhiguang Shan;Wei Wang
IEEE Access
Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9462829

3. Security and Privacy in Internet of Things-Enabled Smart Cities: Challenges and Future Directions
Jose L. Hernandez-Ramos;Juan A. Martinez;Vincenzo Savarino;Marco Angelini;Vincenzo Napolitano;Antonio F. Skarmeta;Gianmarco Baldini
IEEE Security & Privacy
Year: 2021 | Volume: 19, Issue: 1 | Magazine Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9165889

4. Verification of Operating Systems for Internet of Things in Smart Cities From the Assembly Perspective Using Isabelle/HOL
Zhenjiang Qian;Wei Liu;Yiyang Yao
IEEE Access
Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9308940

5. Secure Software-Defined Networking Communication Systems for Smart Cities: Current Status, Challenges, and Trends
Mohamed Rahouti;Kaiqi Xiong;Yufeng Xin
IEEE Access
Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9311215

6. Multi-Level Resource Sharing Framework Using Collaborative Fog Environment for Smart Cities
Tariq Qayyum;Zouheir Trabelsi;Asad Waqar Malik;Kadhim Hayawi
IEEE Access
Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9335598

7. Spatio-Temporal Crime Predictions by Leveraging Artificial Intelligence for Citizens Security in Smart Cities
Umair Muneer Butt;Sukumar Letchmunan;Fadratul Hafinaz Hassan;Mubashir Ali;Anees Baqir;Tieng Wei Koh;Hafiz Husnain Raza Sherazi
IEEE Access
Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9383227

ScienceDirect

1. Transitioning to a driverless city: Evaluating a hybrid system for autonomous and non-autonomous vehicles
Simulation Modelling Practice and Theory, February 2021, Volume 107, Article 102210
Eduardo Felipe Zambom Santana, Gustavo Covas, Fabio Kon
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X20301489/pdfft?md5=461a8c7705959818100f43f4d1e8b9c6&pid=1-s2.0-S1569190X20301489-main.pdf

2. Future cities and autonomous vehicles: analysis of the barriers to full adoption
Energy and Built Environment, January 2021, Volume 2, Issue 1, Pages 65-81
Nacer Eddine Bezai, Benachir Medjdoub, Fodil Fadli
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666123320300398/pdfft?md5=762588ed1b465ca10751e3b0a6b9d61c&pid=1-s2.0-S2666123320300398-main.pdf

3. Automated cognitive health assessment in smart homes using machine learning
Sustainable Cities and Society, February 2021, Volume 65, Article 102572
Abdul Rehman Javed, Labiba Gillani Fahad, Mohammad S. Khan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670720307903/pdfft?md5=2bda23e0c10fddaf9692395d9b2fefad&pid=1-s2.0-S2210670720307903-main.pdf

4. Achieving efficient and Privacy-preserving energy trading based on blockchain and ABE in smart grid
Journal of Parallel and Distributed Computing, January 2021, Volume 147, Pages 34-45
Zhitao Guan, Xin Lu, Zijian Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743731520303609/pdfft?md5=8584a160b665af54c2a2e62ac1f67d59&pid=1-s2.0-S0743731520303609-main.pdf

5. Big data and IoT-based applications in smart environments: A systematic review
Computer Science Review, February 2021, Volume 39, Article 100318
Yosra Hajjaji, Wadii Boulila, Amir Hussain
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013720304184/pdfft?md5=ce0b340259b987bca91e71ab6e110863&pid=1-s2.0-S1574013720304184-main.pdf

6. Shrewd vehicle framework model with a streamlined informed approach for green transportation in smart cities
Environmental Impact Assessment Review, March 2021, Volume 87, Article 106542
Hai Tao, Jing Wang, Jasni Mohamad Zain
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925520308209/pdfft?md5=f669c335d5d4dfd4eea32cdb67008926&pid=1-s2.0-S0195925520308209-main.pdf

7. Cyber security in smart cities: A review of deep learning-based applications and case studies
Sustainable Cities and Society, March 2021, Volume 66, Article 102655
Dongliang Chen, Paweł Wawrzynski, Zhihan Lv
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670720308714/pdfft?md5=0c251c761cf8857bbcbfce485d442505&pid=1-s2.0-S2210670720308714-main.pdf

8. Holistic big data integrated artificial intelligent modeling to improve privacy and security in data management of smart cities
Microprocessors and Microsystems, March 2021, Volume 81, Article 103722
Jie ChenL. Ramanathan, Mamoun Alazab
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014193312030867X/pdfft?md5=ba729b0b2c7747ba3939cf7a1fd9d206&pid=1-s2.0-S014193312030867X-main.pdf

9. Blockchain-empowered cloud architecture based on secret sharing for smart city
Journal of Information Security and Applications, March 2021, Volume 57, Article 102686
Jeonghun Cha, Sushil Kumar Singh, Jong Hyuk Park
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214212620308383/pdfft?md5=8be4ff14ec6615967d31e992f512b006&pid=1-s2.0-S2214212620308383-main.pdf

10. Development of integrated sustainability performance indicators for better management of smart cities
Sustainable Cities and Society, April 2021, Volume 67, Article 102704
Azzam Abu-Rayash, Ibrahim Dincer
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670720309185/pdfft?md5=37b79617b63579120f4be23b3b48dfb6&pid=1-s2.0-S2210670720309185-main.pdf 

Springer

1. BIDAPSCA5G: Blockchain based Internet of Things (IoT) device to device authentication protocol for smart city applications using 5G technology
Manojkumar Vivekanandan, Sastry V. N.… in Peer-to-Peer Networking and Applications (2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12083-020-00963-w.pdf

2. Smart city oriented optimization of residential blocks on intensive urban sensing data based on fuzzy evaluation algorithm
Jizhou Zhu, Wenqian Liu, Yuan Liu, Di Wang… in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12652-020-02104-w.pdf

3. Software architecture of the internet of things (IoT) for smart city, healthcare and agriculture: analysis and improvement directions
Nebojša Gavrilović, Alok Mishra in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12652-020-02197-3.pdf

4. A neuro fuzzy system for incorporating ethics in the internet of things
Sahil Sholla, Roohie Naaz Mir… in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12652-020-02217-2.pdf

5. Comparing application layer protocols for video transmission in IoT low power lossy networks: an analytic comparison
Arvin Ghotbou, Mohammad Khansari in Wireless Networks (2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11276-020-02453-6.pdf

6. Time dependent anomaly detection system for smart environment using probabilistic timed automaton
S. Venkatraman, P. Muthusamy… in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12652-020-02769-3.pdf

7. Unification of Blockchain and Internet of Things (BIoT): requirements, working model, challenges and future directions
Bharat Bhushan, Chinmayee Sahoo, Preeti Sinha, Aditya Khamparia in Wireless Networks (2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11276-020-02445-6.pdf

8. Guest editorials: P2P computing for 5G, beyond 5G (B5G) networks and internet-of-everything (IoE)
P. Prakasam, Md. Shohel Sayeed, J. Ajayan in Peer-to-Peer Networking and Applications (2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12083-020-01001-5.pdf
9. Special issue on advances in data intelligence and modelling
Elhadi M. Shakshuki, Ansar-Ul-Haque Yasar in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (2021)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12652-020-02846-7.pdf

Proquest

1. Comparison of Smart City Standards, Implementation and Cluster Models of Cities in North America and Europe
Sustainability; Basel Vol. 13, Iss. 6, (2021): 3120.
https://www.proquest.com/docview/2501882580/abstract/9D9881D321324AC1PQ/12?accountid=47774

2. An Optimized and Decentralized Energy Provision System for Smart Cities
Energies; Basel Vol. 14, Iss. 5, (2021): 1451.
https://www.proquest.com/docview/2501303675/abstract/9D9881D321324AC1PQ/13?accountid=47774

3. Managing Global Smart Cities in an Era of 21st Century Challenges
Sustainability; Basel Vol. 13, Iss. 5, (2021): 2610.
https://www.proquest.com/docview/2497468793/abstract/9D9881D321324AC1PQ/14?accountid=47774

4. ABSAC: Attribute-Based Access Control Model Supporting Anonymous Access for Smart Cities
Zhang, Runnan; Liu, Gang; Li, Shancang; Wei, Yongheng; Wang, Quan.
Security and Communication Networks; London Vol. 2021, (2021).
https://www.proquest.com/docview/2508265383/abstract/2632C30D63A347A2PQ/1?accountid=47774

5. Guangzhou Digital City Landscape Planning Based on Spatial Information from the Perspective of Smart City
Yang, Weijun; Xi, Xiaohuan; Guo, Liang; Chen, Zhaoxia; Ma, Yong.
Mathematical Problems in Engineering; New York Vol. 2021, (2021).
https://www.proquest.com/docview/2506107801/abstract/2632C30D63A347A2PQ/3?accountid=47774

6. LSTM Networks for Overcoming the Challenges Associated with Photovoltaic Module Maintenance in Smart Cities
Electronics; Basel Vol. 10, Iss. 1, (2021): 78.
https://www.proquest.com/docview/2476371295/abstract/2632C30D63A347A2PQ/32?accountid=47774

7. Research on Travel Behavior with Car Sharing under Smart City Conditions
Tao, Zhimin; Nie, Quan; Zhang, Weibin.
Journal of Advanced Transportation; London Vol. 2021, (2021).
https://www.proquest.com/docview/2497889887/abstract/2632C30D63A347A2PQ/34?accountid=47774

8. A Study on the Integration of Resilience and Smart City Concepts in Urban Systems
Infrastructures; Basel Vol. 6, Iss. 2, (2021): 24.
https://www.proquest.com/docview/2487263527/abstract/2632C30D63A347A2PQ/35?accountid=47774

9. Securing Digital Images through Simple Permutation-Substitution Mechanism in Cloud-Based Smart City Environment
Alanezi, Ahmad; Abd-El-Atty, Bassem; Kolivand, Hoshang; Abd El-Latif, Ahmed A; Basma Abd El-Rahiem; et al.
Security and Communication Networks; London Vol. 2021, (2021).
https://www.proquest.com/docview/2497884756/abstract/2632C30D63A347A2PQ/40?accountid=47774

10. Citizens’ Perception of Smart Cities: A Case Study
Applied Sciences; Basel Vol. 11, Iss. 6, (2021): 2517.
https://www.proquest.com/docview/2501867582/abstract/91ABED66E3C642B7PQ/5?accountid=47774

 Theo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 21/7/2021