5g - Nền tảng công nghệ di động mới (Cập nhật đến ngày 23/8/2022)

Với cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ cũng được nâng cấp phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của con người. Kể từ khi hệ thống 1G được Nordic Mobile Telephone giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1981, cứ khoảng 10 năm lại xuất hiện một thế hệ điện thoại di động mới. Các hệ thống 2G đầu tiên bắt đầu tung ra vào năm 1991, các hệ thống 3G đầu tiên xuất hiện lần đầu vào năm 2001 và hệ thống 4G hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn "IMT nâng cao" đã được chuẩn hóa vào năm 2012. Sự phát triển các hệ thống tiêu chuẩn của các mạng 2G (GSM) và 3G (IMT-2000 và UMTS) mất khoảng 10 năm kể từ khi các dự án R&D chính thức bắt đầu, và quá trình phát triển hệ thống 4G đã được bắt đầu từ năm 2001 hoặc 2002. Các công nghệ làm tiền đề cho một thế hệ mới thường được giới thiệu trên thị trường từ một vài năm trước đó, ví dụ như hệ thống CdmaOne/IS95 tại Mỹ vào năm 1995 được xem là tiền đề cho 3G, hệ thống Mobile WiMAX ở Hàn Quốc năm 2006 được xem là tiền đề cho 4G, và hệ thống thử nghiệm đầu tiên cho LTE là ở Scandinavia năm 2009. Từ tháng 4 năm 2008, Machine-to-Machine Intelligence (M2Mi) Corp - một tổ hợp trong NASA Research Park - dưới sự lãnh đạo của Geoff Brown - bắt đầu phát triển công nghệ thông tin liên lạc 5G.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin KH&CN quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Compressive spectrum sensing for 5G cognitive radio networks - LASSO approach
Heliyon 1 June 2022 Volume 8, Issue 6 (Cover date: June 2022) Article e09621

R. S. Koteeshwari, B. Malarkodi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022009094/pdfft?md5=04fac19be28e77d27ce06c41417823dc&pid=1-s2.0-S2405844022009094-main.pdf
2. An efficient packet parser architecture for software-defined 5G networks
Physical Communication 8 March 2022 Volume 53 (Cover date: August 2022) Article 101677

Abbas Yazdinejad, Ali Dehghantanham, Reza M. Parizi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490722000453/pdfft?md5=f12d8301afe40c291c514417c1381845&pid=1-s2.0-S1874490722000453-main.pdf
3. Artificial intelligence-aided privacy preserving trustworthy computation and communication in 5G-based IoT networks

Ad Hoc Networks 27 November 2021 Volume 126 (Cover date: 1 March 2022) Article 102752
Tan Le, Sachin Shetty

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870521002341/pdfft?md5=9b20a43a5cea0675054e2d5c53fa6387&pid=1-s2.0-S1570870521002341-main.pdf
4. Potential friendship discovery in social networks based on hybrid ensemble multiple collaborative filtering models in a 5G network environment

Digital Communications and Networks Available online 7 April 2022 In press, journal pre-proof
Hexuan Hu, Zhenzhou Lin, Ye Zhang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822000463/pdfft?md5=14c93ffade658cc648e2facdd0b1e5ec&pid=1-s2.0-S2352864822000463-main.pdf
5. 5G network deployment and the associated energy consumption in the UK: A complex systems’ exploration

Technological Forecasting and Social Change 21 April 2022 Volume 180 (Cover date: July 2022) Article 121672

Xiaoyuan Cheng, Yukun Hu, Liz Varga

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522002049/pdfft?md5=8a1587296f2d8ad53605310c8d65c10c&pid=1-s2.0-S0040162522002049-main.pdf
6. Analysis of Intelligent Energy Saving Strategy of 4G/5G Network Based on FP-Tree
Procedia Computer Science 26 January 2022 Volume 198 (Cover date: 2022) Pages 486-492
Ruili Qi, Xuetao Guo

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025138/pdfft?md5=818b05ac0abff97a5b6293f3baf2cc93&pid=1-s2.0-S1877050921025138-main.pdf
7. Multi-objective optimisation of human exposure for various 5G network topologies in Switzerland
Computer Networks 8 August 2022 Volume 216 (Cover date: 24 October 2022) Article 109255
German Castellanos, Simon De Gheselle, Sven Kuehn

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622003231/pdfft?md5=8cca13032f28cc7cdcec8ce4e71b2ed7&pid=1-s2.0-S1389128622003231-main.pdf
8. ML-SLD: A message-level stateless design for cloud-native 5G core network
Digital Communications and Networks Available online 4 May 2022 In press, journal pre-proof
Keliang Du, Luhan Wang, Shaoxin Huang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822000815/pdfft?md5=7d41a87f8eb148798f8e67677a682d3d&pid=1-s2.0-S2352864822000815-main.pdf
9. An energy efficient scheme by exploiting multi-hop D2D communications for 5G networks
Physical Communication 21 December 2021 Volume 51 (Cover date: April 2022) Article 101576
Rishav Dubey, Pavan Kumar Mishram , Sudhakar Pandey

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490721002780/pdfft?md5=89058f766fb0715354838534156e088c&pid=1-s2.0-S1874490721002780-main.pdf
10. Powering green digitalization: Evidence from 5G network infrastructure in China
Resources, Conservation and Recycling 18 March 2022 Volume 182 (Cover date: July 2022) Article 106286

Jin Guo, Lei Wang, Chu Wei

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344922001343/pdfft?md5=21e4dc1f1912ff024f9a95d8fca4b2ed&pid=1-s2.0-S0921344922001343-main.pdf
11. Quality of Service based resource allocation in D2D enabled 5G-CNs with network slicing
Physical Communication 31 March 2022 Volume 52 (Cover date: June 2022) Article 101703

Lubna Nadeem, Yasar Amin, Kok Keong Chai

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490722000581/pdfft?md5=0f2e6d5e1881ed6ccccd1c722e014264&pid=1-s2.0-S1874490722000581-main.pdf
12. Security Concerns for 5G/6G Mobile Network Technology and Quantum Communication
Procedia Computer Science 12 August 2022 Volume 203 (Cover date: 2022) Pages 32-40

Fadi Muheidat, Khalil Dajani, Lo'ai A. Tawalbeh

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006123/pdfft?md5=2bc9fb372b60aca6c66db2c0930f0cc2&pid=1-s2.0-S1877050922006123-main.pdf
13. Artificial Intelligence for network function autoscaling in a cloud-native 5G network
Computers and Electrical Engineering 31 August 2022 Volume 103 (Cover date: October 2022) Article 108327

Virgilios Passas, Nikos Makris, Dimitrios Tzovaras

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790622005481/pdfft?md5=91018bcbfac5a7f05866e49d8bedc871&pid=1-s2.0-S0045790622005481-main.pdf
14. Efficient and reliable hybrid deep learning-enabled model for congestion control in 5G/6G networks
Computer Communications 4 November 2021 Volume 182 (Cover date: 15 January 2022) Pages 31-40

Sulaiman Khan, Anwar Hussain, Mohammad Dahman Alshehri

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366421004217/pdfft?md5=304ef6f10b99171a9ea14e88b4bb5442&pid=1-s2.0-S0140366421004217-main.pdf
15. A dual-factor access authentication scheme for IoT terminal in 5G environments with network slice selection

Journal of Information Security and Applications 25 June 2022 Volume 68 (Cover date: August 2022) Article 103247

Zigang Chen, Jin Ao, Long Chen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214212622001156/pdfft?md5=246698d009b1ebc5a02f1a5050c3c516&pid=1-s2.0-S2214212622001156-main.pdf
16. A survey of deep reinforcement learning application in 5G and beyond network slicing and virtualization
Array 4 April 2022 Volume 14 (Cover date: July 2022) Article 100142

Charles Ssengonzi, Okuthe P. Kogeda, Thomas O. Olwal

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005622000133/pdfft?md5=4bac57514fbaf43215e4b578eee3be6b&pid=1-s2.0-S2590005622000133-main.pdf
17. Random access optimization for initial access and seamless handover for 5G-satellite network
Computer Networks 16 July 2022 Volume 214 (Cover date: 4 September 2022) Article 109176

Zhifei Wang, Xiangming Wen, Yujing Zhang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622002791/pdfft?md5=8ca046587915e195b5930ca9d7c951eb&pid=1-s2.0-S1389128622002791-main.pdf
18. Power consumption analysis of access network in 5G mobile communication infrastructures - An analytical quantification model

Pervasive and Mobile Computing 19 January 2022 Volume 80 (Cover date: February 2022) Article 101544

Adil Israr, Qiang Yang, Ali Israr

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574119222000049/pdfft?md5=b110b60a07463571a2c083e0e0baaa85&pid=1-s2.0-S1574119222000049-main.pdf
19. Context-oriented performance evaluation of network selection algorithms in 5G heterogeneous networks

Journal of Network and Computer Applications 12 March 2022 Volume 202 (Cover date: June 2022) Article 103358

Reza Honarvar, Alireza Zolghadrasli, Mehdi Monemi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522000261/pdfft?md5=1de07190ccfc14c6d7416b5ddc4055e7&pid=1-s2.0-S1084804522000261-main.pdf
20. Remote Registration and Group Authentication of IoT Devices in 5G Cellular Network
Computers & Security 17 June 2022 Volume 120 (Cover date: September 2022) Article 102806

Hemangi Goswami, Hiten Choudhury

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404822002000/pdfft?md5=d107dde46a2f70deefffaaa1f10e5bab&pid=1-s2.0-S0167404822002000-main.pdf
21. A CR-5G network based on multi-user for various waveforms detection

Egyptian Informatics Journal Available online 31 May 2022 In press, corrected proof

Waleed Algriree, Nasri Sulaiman, Mokhalad Alghrairi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110866522000329/pdfft?md5=11a5c93c83a9149bb9cc63d8841990d1&pid=1-s2.0-S1110866522000329-main.pdf
22. Physical layer security for beyond 5G/6G networks: Emerging technologies and future directions
Journal of Network and Computer Applications 14 June 2022 Volume 206 (Cover date: October 2022) Article 103431

Fauzia Irram, Mudassar Ali, Shahid Mumtaz

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S108480452200087X/pdfft?md5=20ae9b172b538d33a03f7a99021f1ef1&pid=1-s2.0-S108480452200087X-main.pdf
23. Priority-based load-adaptive preamble separation random access for QoS-differentiated services in 5G networks

Journal of Network and Computer Applications 21 April 2022 Volume 203 (Cover date: July 2022) Article 103396

Huda Althumali, Mohamed Othman, Zurina Mohd Hanapi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522000558/pdfft?md5=09c9643a6b17d55d1e72d8203f9500c2&pid=1-s2.0-S1084804522000558-main.pdf
24. Cognitive radio based spectrum sharing models for multicasting in 5G cellular networks: A survey
Computer Networks 5 March 2022 Volume 208 (Cover date: 8 May 2022) Article 108870
Sangeeta BhattacharjeeTamaghna AcharyaUma Bhattacharya

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622000779/pdfft?md5=66bcbc324b579dfd587b569f8ef72e3b&pid=1-s2.0-S1389128622000779-main.pdf
25. Physical layer security using beamforming techniques for 5G and beyond networks: A systematic review

Physical Communication 25 June 2022 Volume 54 (Cover date: October 2022) Article 101791
Himanshu Sharma, Neeraj Kumar, Rajkumar Tekchandani

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490722001094/pdfft?md5=a6662a21f7138c7bd45e6cf3808e1721&pid=1-s2.0-S1874490722001094-main.pdf
26. China’s 5G networks: A tool for advancing digital authoritarianism abroad?

Orbis 7 April 2022 Volume 66, Issue 2 (Cover date: 2022) Pages 270-288

Michael V. Ceci, Lawrence Rubin

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438722000138/pdfft?md5=a86600ea5cb8654c3f7375a0c1d99c9a&pid=1-s2.0-S0030438722000138-main.pdf
27. SoftDrone: Softwarized 5G assisted drone networks for dynamic resource sharing using machine learning techniques

Computers and Electrical Engineering 30 April 2022 Volume 101 (Cover date: July 2022) Article 107962

Deborsi Basu, Soumyadeep Kal, Raja Datta

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790622002385/pdfft?md5=1fdec0cd9b892ca5ea64fdcb79d7b82e&pid=1-s2.0-S0045790622002385-main.pdf

28. Exploiting radio access information to improve performance of remote-controlled mobile robots in MEC-based 5G networks

Computer Networks 26 May 2022 Volume 212 (Cover date: 20 July 2022) Article 109061

Winnie Nakimuli, Jaime Garcia-Reinoso, Pablo Serrano

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622002067/pdfft?md5=c8ef90ac7aec12b9104c6e7e46e31b8c&pid=1-s2.0-S1389128622002067-main.pdf
29. Zero-jitter differentiated traffic scheduling algorithm in 5G fronthaul hybrid network

Optik 25 June 2022 Volume 265 (Cover date: September 2022) Article 169558

Lijuan Wu, Chaoqin Gan, Jianqiang Hui

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402622008622/pdfft?md5=2deb814c8a4e93fa8effd0b3282b9ee7&pid=1-s2.0-S0030402622008622-main.pdf
30. Energy-efficient opportunistic multi-carrier NOMA-based resource allocation for beyond 5G (B5G) networks

Simulation Modelling Practice and Theory 15 December 2021 Volume 116 (Cover date: April 2022) Article 102452

Haitham Al-Obiedollah, Haythem Bany Salameh, Yaser Jararweh

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X21001441/pdfft?md5=7803ba47c254d2e64d218783d7bbd494&pid=1-s2.0-S1569190X21001441-main.pdf
31. A survey on Zero touch network and Service Management (ZSM) for 5G and beyond networks
Journal of Network and Computer Applications 9 April 2022 Volume 203 (Cover date: July 2022) Article 103362

Madhusanka Liyanage, Quoc-Viet Pham, Gokul Yenduri

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522000297/pdfft?md5=a4c0111e426bdde072e398f9fd9d5e11&pid=1-s2.0-S1084804522000297-main.pdf
32. Optimization over time of reliable 5G-RAN with network function migrations

Computer Networks 28 July 2022 Volume 215 (Cover date: 9 October 2022) Article 109216

Nicola Di Cicco, Federico Tonini, Carla Raffaelli

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622002985/pdfft?md5=093c4edbcd61e1cbbefa8fa8dc80319c&pid=1-s2.0-S1389128622002985-main.pdf
33. Intelligent coordinated self-optimizing handover scheme for 4G/5G heterogeneous networks

ICT Express Available online 13 May 2022 In press, corrected proof

Abdulraqeb Alhammadi, Wan Haslina Hassan, Wasan Kadhim Saad

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959522000698/pdfft?md5=ebbb5927d56d7f5078a585ba7d5b2fc9&pid=1-s2.0-S2405959522000698-main.pdf
34. Optimal pricing-based computation offloading and resource allocation for blockchain-enabled beyond 5G networks

Computer Networks 20 December 2021 Volume 203 (Cover date: 11 February 2022) Article 108674
Kaiyuan Zhang, Xiaolin Gui, Xin He

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621005478/pdfft?md5=4a6abaab10b2bf89c8252d98524fb576&pid=1-s2.0-S1389128621005478-main.pdf

35. Cooperative Communication Resource Allocation Strategies for 5G and Beyond Networks: A Review of Architecture, Challenges and Opportunities

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences Available online 12 August 2022 In press, corrected proof

Wanying Guo, Nawab Muhammad Faseeh Qureshi, Dong Ryeol Shin

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157822002567/pdfft?md5=8132eeb7992486140bb490c356ca3eb7&pid=1-s2.0-S1319157822002567-main.pdf

36. 5G Network: Analysis and Compare 5G NSA /5G SA

Procedia Computer Science 12 August 2022 Volume 203 (Cover date: 2022) Pages 594-598
Hind Fehmi, Meryem Fakhouri Amr, Mohamed Talea

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006901/pdfft?md5=88778fd0c6855376558b2a549160d8c1&pid=1-s2.0-S1877050922006901-main.pdf
37. Realtime mobile bandwidth and handoff predictions in 4G/5G networks
Computer Networks 6 January 2022 Volume 204 (Cover date: 26 February 2022) Article 108736
Lifan Mei, Jinrui Gou, Yong Liu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621005879/pdfft?md5=1524665ca61c1214a2a08a5ee6ff5354&pid=1-s2.0-S1389128621005879-main.pdf
38. Measurement and comparison of data rate and time delay of end-devices in licensed sub-6 GHz 5G standalone non-public networks

Procedia CIRP 26 May 2022 Volume 107 (Cover date: 2022) Pages 1132-1137

Thorge Lackner, Julian Hermann, Daniel Palm

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122004048/pdfft?md5=a59896ecc7375fa4754cfdbaccc6b22e&pid=1-s2.0-S2212827122004048-main.pdf
39. NOMA and future 5G & B5G wireless networks: A paradigm

Journal of Network and Computer Applications 14 May 2022 Volume 204 (Cover date: August 2022) Article 103413

Umar Ghafoor, Mudassar Ali, Muhammad Naeem

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522000728/pdfft?md5=b16f810530845c58c305e72fb89af2c4&pid=1-s2.0-S1084804522000728-main.pdf
40. Internet of things and the economics of 5G-based local industrial networks

Telecommunications Policy 11 October 2021 Volume 46, Issue 4 (Cover date: May 2022) Article 102261

Günter Knieps, Johannes M. Bauer

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596121001658/pdfft?md5=8dacce27eded12c514bb3d54b245a459&pid=1-s2.0-S0308596121001658-main.pdf
41. A robust and distributed architecture for 5G-enabled networks in the smart blockchain era

Computer Communications 26 October 2021 Volume 181 (Cover date: 1 January 2022) Pages 293-308
B. D. Deebak, Fadi AL-Turjman

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366421003935/pdfft?md5=dbfb3fd34b9c6b165472438b5b5f87e6&pid=1-s2.0-S0140366421003935-main.pdf
42. Physical layer forwarding for 5G multi-hop Backhaul networks

Computer Networks 12 February 2022 Volume 207 (Cover date: 22 April 2022) Article 108830

Cheng Huang, Aimin Tang, Xudong Wang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622000482/pdfft?md5=aefd2efdb33534c5bbe732b67f52c265&pid=1-s2.0-S1389128622000482-main.pdf

43. Group mobility assisted network selection framework in 5G vehicular cognitive radio networks
Physical Communication 21 December 2021 Volume 51 (Cover date: April 2022) Article 101578
Mani Shekhar Gupta, Krishan Kumar

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490721002792/pdfft?md5=fcc0f8ed101befef96dc4a8c87b0e1c8&pid=1-s2.0-S1874490721002792-main.pdf
44. A novel Distributed AI framework with ML for D2D communication in 5G/6G networks
Computer Networks 27 April 2022 Volume 211 (Cover date: 5 July 2022) Article 108987

Iacovos Ioannou, Christophoros Christophorou, Andreas Pitsillides

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138912862200158X/pdfft?md5=33650cc556028ef52e2809e6f3e99e1b&pid=1-s2.0-S138912862200158X-main.pdf
45. One-bit mMIMO with defective RF chain over Ricean fading in beyond 5G networks

Digital Signal Processing 20 November 2021 Volume 121 (Cover date: March 2022) Article 103321
Meng Wang, Dian-Wu Yue, Si-Nian Jin

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1051200421003602/pdfft?md5=24ec25e2d0d253d393c0030eb1541d4d&pid=1-s2.0-S1051200421003602-main.pdf
46. Anti-jamming channel access in 5G ultra-dense networks: A game-theoretic learning approach
Digital Communications and Networks Available online 5 May 2022 In press, journal pre-proof

Yunpeng Zhang, Luliang Jia, Meng Wang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822000876/pdfft?md5=bb9ec074f0c281ad7f1f247c0e791603&pid=1-s2.0-S2352864822000876-main.pdf
47. Dynamic UPF placement and chaining reconfiguration in 5G networks

Computer Networks 20 July 2022 Volume 215 (Cover date: 9 October 2022) Article 109200

Irian Leyva-Pupo, Cristina Cervelló-Pastor, Dimitrios P. Pezaros

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128622002900/pdfft?md5=b7b1f7607e76ced8a0af5e8afa1cf73f&pid=1-s2.0-S1389128622002900-main.pdf
48. Machine learning-based indoor localization and occupancy estimation using 5G ultra-dense networks
Simulation Modelling Practice and Theory 29 March 2022 Volume 118 (Cover date: July 2022) Article 102543

Ala'a Al-Habashna, Gabriel Wainer, Moayad Aloqaily

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X22000430/pdfft?md5=8d6c2acdf9db9bf180019bfe89b492ea&pid=1-s2.0-S1569190X22000430-main.pdf
49. Efficient handover protocol for 5G and beyond networks

Computers & Security 16 November 2021 Volume 113 (Cover date: February 2022) Article 102546
Vincent Omollo Nyangaresi, Anthony Joachim Rodrigues

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404821003709/pdfft?md5=9e00bc64e01537fa2f18282c292ecbd5&pid=1-s2.0-S0167404821003709-main.pdf
50. The energy use implications of 5G: Reviewing whole network operational energy, embodied energy, and indirect effects

Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 January 2022 Volume 157 (Cover date: April 2022) Article 112033

Laurence Williams, Benjamin K. Sovacool, Timothy J. Foxon

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121012958/pdfft?md5=1159cc5c7ed0d11da9cd699649fbbe5f&pid=1-s2.0-S1364032121012958-main.pdf

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 26/9/2022