Nghiên cứu xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với tiền chất thuốc nổ NaNO3

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành rất chi tiết các quy định về vật liệu nổ công nghiệp và các nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Tuy nhiên, do tính lưỡng dụng của các tiền chất thuốc nổ, vừa là nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, vừa là nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các ngành dân dụng khác, nên các tiền chất thuốc nổ còn chịu sự quản lý của các Luật và quy định về hóa chất liên quan. Mặt khác, theo tính chất oxi hóa nguy hiểm, các tiền chất thuốc nổ thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiền chất thuốc nổ nói chung hay tiền chất thuốc nổ Natri clorat nói riêng được ban hành, dẫn tới một số các khó khăn:

- Đối với nhà quản lý: Thiếu chuẩn chung để quản lý thống nhất chất lượng sản phẩm; tốn kém thời gian, công sức trong hoạt động quản lý chất lượng.

- Đối với nhà sản xuất: Thiếu cơ sở để sản xuất các sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà sản xuất và quyền lợi của người tiêu dùng; Chi phí lớn khi thử nghiệm thường xuyên do chưa có căn cứ để được chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

- Đối với nhà khoa học: Thiếu căn cứ để kiểm tra, thử nghiệm đảm bảo khoa học, thống nhất; Việc đầu tư máy móc thử nghiệm thiếu chủ động, gây lãng phí.

- Đối với người tiêu dùng: Thiếu cơ sở để lựa chọn sản phẩm an toàn đảm bảo chất lượng do mỗi Công ty có mức quy định khác nhau, không thống nhất.

Vì vậy, việc xây dựng và ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng các tiền chất thuốc nổ là hết sức cần thiết đảm bảo khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý tiền chất thuốc nổ, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Trong thời gian từ năm 2017 đến 2018, nhóm nghiên cứu tại Cục Hóa chất đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với tiền chất thuốc nổ NaNO3”.

Một số kết quả của đề tài nghiên cứu:

1) Đã rà soát, tổng hợp thành hệ thống các tài liệu và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để xây dựng tổng quan hoạt động quản lý nhà nước đối với chất lượng tiền chất thuốc nổ nói chung và quản lý chất lượng đối với tiền chất thuốc nổ NaNO3 nói riêng;

2) Đã đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh, sử dụng, công tác quản lý chất lượng đối với chất lượng tiền chất thuốc nổ nói chung và quản lý chất lượng đối với tiền chất thuốc nổ NaNO3 nói riêng ở Việt Nam;

3) Đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đối với tiền chất thuốc nổ NaNO3;

4) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ NaNO3.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15641) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)