Nghiên cứu xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm

Giấy chống thấm dầu mỡ (greaseproof) là loại giấy bao gói có khả năng chống thấm dầu mỡ. Loại giấy này nếu được sử dụng cho bao gói thực phẩm thì không những phải có tính chất phù hợp với giấy bao gói mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các loại giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm đang sử dụng ở Việt Nam phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài. Sản phẩm được nhập khẩu rất đa dạng, có thể là dạng tờ, dạng cuộn hoặc đã được gia công thành vật phẩm với nhiều loại định lượng khác nhau. Đối với giấy bao gói thực phẩm phải tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe và đáp ứng các yêu cầu đối với giấy bao gói. Giấy có độ bền cơ học thấp sẽ bị rách trong quá trình bao gói, sẽ là các nguyên nhân làm cho thực phẩm bên trong bị nhiễm các loại vi sinh vật trong môi trường xung quanh. Hơn nữa, xu hướng của thế giới là khuyến khích sử dụng bột giấy tái chế trong quá trình sản xuất giấy, trong đó có cả các loại giấy tiếp xúc với thực phẩm. Chính vì vậy mà Châu Âu đã phải có các quy định riêng biệt cho giấy tiếp xúc với thực phẩm được làm từ bột giấy tái chế và giấy được làm từ bột giấy nguyên thủy (bột giấy mới). Việt Nam chưa có Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) đối với sản phẩm giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm, do đó tạo điều kiện cho những sản phẩm kém chất lượng và thậm trí ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng vẫn được lưu thông trên thị trường.

Với mục tiêu là xây dựng QCVN đối với giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm, Năm 2017 Bộ Công Thương đã giao cho nhóm nghiên cứu do KS. Đỗ Thị Thu Nguyệt, Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô làm chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm”.

Sau một thời gian thực hiện (từ tháng 01/2017 đến tháng12/2018), nhóm nghiên cứu đã thực hiện được các công việc sau:

- Đã tiến hành nghiên cứu khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng và lưu thông đối với sản phẩm giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho baogói thực phẩm.

- Đã tiến hành thử tính chất vật lý của các loại giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm đang lưu thông tại thị trường Việt Nam; tham khảo và tìm hiểu quy định và tiêu chuẩn của một số nước trên thế giới đối với các sản phẩm giấy và các tông tiếp xúc với thực phẩm; tham khảo các nghiên cứu về vi sinh vật có trong giấy bao gói thực phẩm; trên cơ sở đó tiến hành xây dựng dự thảo các quy định kỹ thuật: yêu cầu các chỉ tiêu vật lý, yêu cầu các chỉ tiêu hóa học, yêu cầu các chỉ tiêu vi sinh đối với giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm.

- Tìm hiểu các quy định trong luật quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, từ đó xây dựng dự thảo yêu cầu về quản lý đối với giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành biên soạn hoàn chỉnh dự thảo QCVN đối với sản phẩm giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm. Tổ chức thông báo và gửi dự thảo QCVN biên soạn lần thứ nhất lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, các tổ chức có liên quan và các đơn vị sản xuất. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp, ban biên soạn đã tổ chức tổng hợp tiếp thu các ý kiến và tiến hành chỉnh sửa, bổ sung biên soạn dự thảo QCVN lần thứ hai. Tổ chức hội nghị chuyên đề và sau hội nghị chuyên đề đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung biên soạn lại dự thảo QCVN lần thứ 3 và tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở và chỉnh sửa dự thảo QCVN lần thứ 4. Cuối cùng là hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCVN đối với sản phẩm giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm và trình duyệt.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15551/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)